Fakta

Faedrelandsvennen - - KULTUR -

Sør­lan­dets kunst­mu­se­um

● Stif­tel­se opp­ret­tet i 1995 av Kris­tian­sand kom­mu­ne, Aust-og Vest-ag­der fyl­kes­kom­mu­ner og Chris­ti­ans­sands Bil­led­gal­le­ri.

● Har si­den 2000 holdt til i de om­byg­de lo­ka­le­ne til Kris­tian­sand Kate­dral­sko­le i Skip­per­gata. Sam­lin­gen inne­hol­der om lag 1500 verk.

● Nicolai Tan­gen ga i 2015 1100 kunst­verk til Kris­tian­sand. Sam­lin­gen skal sam­lo­ka­li­se­res med SKMU i nye lo­ka­ler på Silo­kaia.

● Høs­ten 2016 ble SKMU gitt evig­va­ren­de dis­po­si­sjons­rett over Tan­gen­sam­lin­gen som for­melt ei­es av AKO Kunst­stif­tel­se.

● I de­sem­ber 2016 vant Mest­res Wåge Arquitec­tes og MX_SI Ar­chitec­tu­ral Stu­dio fra Bar­ce­lo­na ar­ki­tekt­kon­kur­ran­sen om Kunst­si­lo­en, med kon­sep­tet Silo­sam­lin­gen.

● Det nye mu­se­et plan­leg­ges åp­net i 2020.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.