QUIZEN

Faedrelandsvennen - - NÆRT -

1. Hvil­ken kunst­ret­ning er Clau­de Mo­net mest kjent for?

2. Hva het den tra­di­sjo­nel­le, ny­nors­ke tegne­se­ri­en som hand­let om en even­tyr­lys­ten og sul­ten gutt?

3. Hvil­ken fot­ball­spil­ler ble i 1995 sus­pen­dert i åtte må­ne­der for å ha an­gre­pet en til­skuer, og har si­den han la opp i 1997 bl.a. vært film­skue­spil­ler?

4. Hvor i lan­det kom­mer avi­sa Dri­va ut?

5. Hvil­ken pla­net bru­ker 164,5 år på en run­de rundt sola?

6. Hva er en ga­leas?

7. Langs hvil­ke seks fyl­ker går Oslo­fjor­den?

8. I hvil­ken vin­ter­idrett kon­kur­re­res det med jev­ne mel­lom­rom i Pla­ni­ca?

9. Hvor man­ge ar­mer har en sjø­stjer­ne?

10. Hva he­ter ho­ved­sta­den i Liech­ten­stein?

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.