FAKTA

Faedrelandsvennen - - TEMA -

Det­te sva­rer vi om Tyr­kia

● 53 pro­sent sier at de ald­ri har øns­ket el­ler plan­lagt å rei­se til Tyr­kia

● 22 pro­sent sier at de ikke ser på Tyr­kia som et mu­lig reise­mål akku­rat nå på grunn av uro­lig­he­ter

● 3 pro­sent sier de er usik­re el­ler ikke vet

● 10 pro­sent sier de er usik­re og av­ven­ter si­tua­sjo­nen

● 12 pro­sent sier at de kan ten­ke seg å rei­se til lan­det. – Av dis­se sier syv pro­sent at de kan ten­ke seg å rei­se til tu­rist­om­rå­de­ne så len­ge UD ikke fra­rå­der det. Fire pro­sent sier at de kan ten­ke seg å rei­se til Tyr­kia. Én pro­sent sier at Tyr­kia blir mer in­ter­es­sant som reise­mål tak­ket være lave pri­ser på rei­ser dit, sier mar­keds­sjef i Tick­et, El­len Wolff And­re­sen.

Har uro­lig­he­ter i ver­den i lø­pet av det sis­te året på­vir­ket ditt reise­møns­ter?

● Av de 45 pro­sen­te­ne sier seks pro­sent at de rei­ser mind­re og én pro­sent at de har slut­tet å rei­se på grunn av uro­lig­he­ter. Øvri­ge 38 pro­sent opp­gir at de fort­set­ter å rei­se like mye som tid­li­ge­re, men at de­res reise­møns­ter har for­and­ret seg på grunn av uro­lig­he­te­ne i ver­den.

● 50 pro­sent sy­nes ikke at uro­lig­he­te­ne i ver­den har på­vir­ket reise­møns­te­ret de­res, og de fort­set­ter å rei­se som van­lig.

● To pro­sent sier at de ikke vet om uro­lig­he­te­ne har på­vir­ket reise­møns­te­ret de­res og tre pro­sent opp­gir at and­re fak­to­rer på­vir­ker, for ek­sem­pel at de ikke plei­er å rei­se av and­re grun­ner.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.