TV 2 og Via­sat sen­der Cham­pions League

Faedrelandsvennen - - SPORT - FRED­RIK SALTBONES

Fra 2018 til 2021 kan du se Cham­pions League­fot­ball på TV 2 og Via­sats ka­na­ler. TV 2 skal vise alle sine kam­per på «gra­tis­ka­na­ler».

I 25 år har medie­kon­ser­net MTG – som ei­er Via­sat – hatt ret­tig­he­te­ne til klubb­fot­bal­lens gje­ves­te fot­ball­tur­ne­ring: Cham­pions League.

Kam­pe­ne er blitt vist eks­klu­sivt på Via­sats ka­na­ler helt si­den tur­ne­rin­gens opp­start i 1992, men fra og med 2018 blir det en end­ring.

Nå skal TV 2 vise no­en av kam­pe­ne. MTG har sik­ret seg ret­tig­he­te­ne til Cham­pions League fra 2018 ti 2021, men medie­kon­ser­net sel­ger i den- ne pe­rio­den en del av kam­pe­ne vi­de­re til TV 2.

– MTG har sik­ret seg ret­tig­he­te­ne til Cham­pions League i Skan­di­na­via. I Dan­mark og Sve­ri­ge har MTG ret­tig­he­te­ne eks­klu­sivt, men i Nor­ge har vi sub­li­sen­siert de­ler av kam­pe­ne til TV 2. Det som er vik­tig å få frem, er at alle kam­pe­ne fort­satt vil vi­ses på Via­sats fla­ter – en­ten på våre Tv-ka­na­ler el­ler vår nettje­nes­te Via­play, sier kom­mu­ni­ka­sjons­sjef i MTG Nor­ge, Li­ne Vee Ha­num, til Af­ten­pos­ten.

Fra og med 2018/19-se­son­gen skal Cham­pions League­kam­pe­ne for­de­les over fle­re tids­punk­ter enn hittil.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.