Mora­lis­me.

Faedrelandsvennen - - ONSDAG - ODD-INGE RØNNING ULEBERG

Bare or­det får det til å gå kaldt ned­over ryg­gen på man­ge. Vi for­bin­der det med for­døm­mel­se, og vi bru­ker det om dem som blan­der seg så sy­ke­lig opp i hva and­re stel­ler med. Men or­det er egent­lig gans­ke flott: Mora­lis­me er læ­ren om at det fin­nes en over­ord­net, for­plik­ten­de mo­ral­lov som kan er­kjen­nes, for å bru­ke Sto­re Nors­ke lek­si­kons de­fi­ni­sjon, og at det fin­nes no­en ver­di­er som er høy­ere enn de es­te­tis­ke, in­tel­lek­tu­el­le og re­li­giø­se. Men­neske­ret­tig­he­te­ne er ut­trykk for mora­lis­me. Det er snart valg­kamp. Ver­den er blitt skum­le­re si­den sist. Kan­skje vi skal ten­ke litt mer over mo­ra­len i de uli­ke stand­punk­ter – og leg­ge det til grunn.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.