Dra­ma­tisk av­skje­di­gel­se

Trumps av­skje­di­gel­se av Fbi-sje­fen er et an­grep på den ame­ri­kans­ke retts­sta­ten.

Faedrelandsvennen - - TORSDAG -

De sis­te uke­ne had­de det vært re­la­tivt stil­le rundt Do­nald Trump. Man­ge hå­pet at sys­te­met var i ferd med å nor­ma­li­se­re ham og å etab­le­re gren­ser for hans krum­spring. Men natt til ons­dag norsk tid slo han til igjen, den­ne gan­gen ved å av­skje­di­ge Fbi-sjef Ja­mes Co­mey.

En pre­si­dent har an­led­ning til å byt­te ut FBI­sje­fen. Men Trump spar­ket man­nen som le­det etter­forsk­nin­gen av Trump-ad­mi­ni­stra­sjo­nens for­bin­del­ser til Vla­di­mir Pu­tin. Det er dra­ma­tisk. Ikke bare er det et ut­trykk for en makt­po­li­tisk ar­ro­gan­se. Det går også til kjer­nen av rett­sta­tens prin­sip­per.

Noe lik­nen­de har ikke skjedd i Washing­ton si­den Richard Nixon spar­ket spe­sial­et­ter­fors­ke­ren som leder gransk­nin­gen av Wa­ter­gate. Det bi­dro til at pre­si­den­ten se­ne­re måt­te gå av. Ennå er det for tid­lig å si om det sam­me vil skje med Trump. Men pre­si­den­ten har selv sør­get for at spe­ku­la­sjo­ne­ne blir sta­dig fle­re. Spørs­må­let pre­si­den­ten ikke kan gi noe godt svar på er: Hvor­for spar­ker Trump Fbi-sje­fen hvis pre­si­den­ten ikke har noe å skju­le?

Trumps be­grun­nel­se er at av­skje­di­gel­sen skyl­des FBIS grans­king av sa­ken om Hil­la­ry Clin- Do­nald Trump spar­ket natt til ons­dag Fbi-sjef Ja­mes Co­mey. tons epost­ser­ver. Det står imid­ler­tid ikke til tro­en­de. Ja­mes Co­mey var iro­nisk nok en vik­tig år­sak til at Trump ble valgt til pre­si­dent da han ti da­ger før val­get ut­løs­te et po­li­tisk jord­skjelv: Fbi-sje­fen sat­te Hil­la­ry Clin­ton un­der etter­forsk­ning nett­opp på grunn av alle uklar­he­te­ne rundt epost­ser­ve­ren. Den ny­he­ten vip­pet man­ge vel­ge­re over til Trump. Og Trump selv kal­te den gang Fbi-sje­fens hand­ling for «mo­dig».

Re­ak­sjo­ne­ne har na­tur­lig nok vært ster­ke i Washing­ton etter av­skje­di­gel­sen, også blant Trumps parti­fel­ler i Kon­gres­sen. En av dem vur­de­rer nå å opp­ret­te en egen spe­sial­et­ter­fors­ker for å star­te nok en gransk­ning av Trumps for­bin­del­ser med Pu­tin og Russ­lands inn­blan­ding i den ame­ri­kans­ke valg­kam­pen. Det­te vil tro­lig bli enda mer ak­tu­elt hvis Trump no­mi­ne­rer en etter­føl­ger til Co­mey uten til­lit i det po­li­tis­ke mil­jø­et.

I den grad Trump trod­de han kun­ne set­te punk­tum for en pro­ble­ma­tisk gransk­ning, tok han etter alt å døm­me feil. I så fall kan av­skje­di­gel­sen av Fbi-sje­fen ut­vik­le seg til å bli det størs­te po­li­tis­ke selv­skud­det på fle­re ti­år.

Av­skje­di­gel­sen kan ut­vik­le seg til å bli det størs­te po­li­tis­ke selv­skud­det på fle­re ti­år.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.