Tar ut­vis­nings­sa­ken til FN

Når stats­råd Per Sandberg (Frp) ikke øns­ker å fin­ne ut hvor man­ge barn i Nor­ge som har en av for­eld­re­ne ut­vist, tar Barne­om­bu­det sa­ken vi­de­re til FNS barne­ko­mi­té.

Faedrelandsvennen - - NYHETER - TEKST: CON­NIE BENTZ­RUD con­nie.bentz­rud@fvn.no TEKST: ROALD ANKERSEN roald.ankersen@fvn.no

– Sandberg har jo rett i at det ikke er brudd på barne­kon­ven­sjo­nen ikke å lage sta­ti­stikk, men det be­tyr ikke at sta­ti­stikk ikke er vik­tig, sier barne­om­bud An­ne Lind­boe.

ETTER­LYST I MAN­GE år

Hos Barne­om­bu­det har de si­den 2013 etter­lyst sta­ti­stikk på hvor man­ge barn som har for­eld­re ut­vist fra Nor­ge. Uten å lyk­kes. Også Fædre­lands­ven­nen har gjort hen­ven­del­ser til Jus­tis­de­par­te­men­tet og UDI for å få ut tall. Jus­tis­de­par­te­men­tet hen­vi­ser til UDI som hev­der de ikke har ka­pa­si­tet.

Sa­ken hav­net på bor­det til in­te­gre­rings­mi­nis­ter Per Sandberg (Frp) etter skrift­lig spørs­mål fra stor­tings­re­pre­sen­tant Ka­ri Hen­rik­sen (Ap), men Sandberg me­ner en slik sta­ti­stikk ikke er vik­tig.

– Hvor­for tror du de ikke vil kom­me med sta­ti­stik­ken?

– Nei, det er jo for­di de ikke prio­ri­te­rer det, rett og slett. Hvor­for de ikke prio­ri­te­rer? Det er vel for­di de ikke sy­nes det er vik­tig. Men jeg me­ner at det å ut­vi­se for­eld­re til barn i Nor­ge er så inn­gri­pen­de og al­vor­lig og får så al­vor­li­ge kon­se­kven­ser for de un­ge­ne det gjel­der, at det er klart vi må ha en over­sikt over om­fan­get.

– VI TREN­GER IN­FOR­MA­SJON

Hun me­ner en sta­ti­stikk vil kun­ne vise om ters­ke­len for å ut­vi­se for­eld­re fra Nor­ge er for lav.

– Vi tren­ger tal­le­ne nett­opp for å kun­ne si noe om hvor ters­ke­len lig­ger. Ut­vi­ser vi for lett? Lig­ger vi der vi bør lig­ge? Hvor stort er det­te pro­ble­met? Vi tren­ger in­for­ma­sjon om hvor man­ge barn det­te gjel­der slik at vi kan hjel­pe dem. Hvis det­te gjel­der vel­dig man­ge barn, så er det enda stør­re grunn til vir­ke­lig å rus­te opp hjelpe­ap­pa­ra­tet og få sys­tem på plass rundt dem. Så sta­ti­stikk er vik­tig, un­der­stre­ker Lind­boe.

– VIL FØL­GE OPP

Barne­om­bu­det har fle­re mu­li­ge al­ter­na­ti­ver.

– Det­te vil bli fulgt opp fra vår side, slår Lind­boe fast.

– I dis­se da­ger skri­ver vi en rap­port til FNS barne­ko­mi­té, og der er det­te en pro­blem­stil­ling vi tar opp. Der har vi spilt inn både be­hov for sta­ti­stikk og det å gjø­re ty­de­li­ge­re og bed­re vur­de­rin­ger i for­hold til hvil­ke kon­se­kven­ser det får for barn å ha en for­el­der som er ut­vist. Vi øns­ker, og hå­per, at barne­ko­mi­te­en kom­mer til å på­pe­ke vik­tig­he­ten av det­te i sine an­be­fa­lin­ger til Sta­ten Nor­ge.

– FØ­LES VER­RE ENN FENG­SEL

– Ut­vis­ning er en vold­som be­last­ning for fa­mi­lie­ne. Bar­na får et tom­rom og le­ver med en mor som er kon­stant be­kym­ret.

Det­te sier Kjer­sti Hol­den i or­ga­ni­sa­sjo­nen For Fan­gers På­rø­ren­de (FFP). Hol­den har or­ga­ni­sert kon­tak­ten med bar­na som del­tok i Barne­om­bu­dets eks­pert­grup­pe om ut­vis­te for­eld­re.

Hun opp­ly­ser at fle­re og fle­re barn opp­le­ver at far blir ut­vist fra lan­det. Det skjer en­ten ved brudd på Ut­len­dings­lo­ven el­ler at de har gjort and­re straff­ba­re for­hold. Da må de først sone straf­fen sin i Nor­ge før de blir kas­tet ut.

– Man­ge av bar­na opp­le­ver ut­vis­nin­gen av en for­el­der som ver­re enn selve straf­fen. De le­ver med usik­ker­het og vet ofte ikke om el­ler når han kom­mer til­ba­ke igjen, sier Hol­den.

FLE­RE OG FLE­RE UT­VIST

I lik­het med Barne­om­bu­det har FFP etter­lyst tall for hvor man­ge barn det­te gjel­der, men ikke fått svar.

– Det er al­vor­lig at ikke myn­dig­he­te­ne vil ha tall på det­te. Det er vik­tig å se hvor man­ge barn det­te gjel­der. Vi ser i fle­re og fle­re sa­ker at det står svart på hvitt at det­te ikke er til bar­nas bes­te, men inn­vand­rings­re­gu­le­ren­de hen­syn må kom­me foran. Det­te skjer uten at no­en har fors­ket på kon­se­kven­se­ne og om­fan­get, sier Hol­den.

Hun me­ner at ut­vis­ning fun­ge­rer som en til­leggs­straff, som kom­mer etter at man egent­lig har gjort opp for seg gjen­nom å sone en straff på lik lin­je med and­re. Man­ge­len på norsk stats­bor­ger­skap gjør det mu­lig å ut­vi­se, selv om de kan ha barn som ram­mes hardt.

– Det er opp­rø­ren­de for bar­na at de­res be­hov for en far el­ler mor ikke an­ses som vik­tig nok, leg­ger hun til.

FOTO: MARIUS HAU­GE FOR BARNE­OM­BU­DET

Sta­ti­stikk er vik­tig me­ner barne­om­bud An­ne Lind­boe, som vil ta for­eldre­ut­vis­nings­a­ken vi­de­re til FNS barne­ko­mi­té.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.