For­sva­rer og bi­stands­ad­vo­kat støt­ter ut­spil­let om fengs­ling av barn

Faedrelandsvennen - - NYHETER - TEKST: EIVIND KRISTENSEN eivind.kristensen@fvn.no

– Vi kan vise til Fn-kon­ven­sjo­ner så mye vi vil, men det hjel­per ikke når vi har 15-16-årin­ger som er ute å kjø­re, sier Sveinung Søn­der­vik John­sen

Tors­dag gikk virk­som­hets­le­der Svein Ove Ue­land i Kris­tian­sand ut i Fædre­lands­ven­nen med det som av man­ge opp­fat­tes som en brannfakkel:

De mest kri­mi­nel­le bar­na bør set­tes i ung­doms- fengs­ler i ste­det for å over­la­tes til barne­ver­net.

– Vi kan kri­ti­se­re barne­ver­net for ikke å gjø­re job­ben sin, men her har Ue­land i alle fall sagt fra om hvor­dan si­tua­sjo­nen er, og det skal han ha hon­nør for, sier Sveinung Søn­der­vik John­sen, kjent for­sva­rer og bi­stands­ad­vo­kat i Kris­tian­sand, som har re­pre­sen­tert en rek­ke kri­mi­nel­le ung­dom­mer gjen­nom åre­ne.

– EN MELLOMTING

Han støt­ter sy­net om at barne­ver­net ikke har virke­mid­ler og lov­verk til å ta seg av en viss grup­pe men­nes­ker, også sett opp mot sam­funns­ver­net.

– I det Ue­land sier lig­ger det at det fin­nes en mellomting mel­lom barne­ver­net og et or­di­nært feng- sel, der man so­ner sam­men med voks­ne men­nes­ker. De­bat­ten blir så svart-hvitt hvis vi sva­rer på ut­spil­let med å si at feng­sel er så fryk­te­lig far­lig, sier John­sen,

En ad­vo­kat, po­li­ti­et og en ting­retts­dom­mer slår kraf­tig til­ba­ke mot Ue­land, som har an­sva­ret for barne­verns­tje­nes­ten i Kris­tian­sand-re­gio­nen.

– IKKE TIL ET BARNS BES­TE

– Vi kan vise til Fn-kon­ven­sjo­ner så mye vi vil, men det hjel­per ikke når vi har 15–16-årin­ger som er ute å kjø­re og som vi ikke kla­rer å ta vare på med da­gens lov­verk for barne­ver­net, sier John­sen

– Men er et feng­sel til et barns bes­te?

– Er det til et barns bes­te å gå rundt og gjø­re kri­mi­nel­le hand- lin­ger uten at det fø­rer til no­en re­ak­sjo­ner? Spør John­sen.

Da­gens ungdomsfengsler har et svært be­gren­set an­tall plas­ser: Seks i Bjørg­vin og fire i Eids­voll feng­sel.

– En­ten må reg­le­ne for barne­ver­net end­res, el­ler så må vi set­te barn i feng­sel, men vi må kla­re å lage noe som pas­ser dem. Av og til må det dras­tis­ke ting til, sier ad­vo­kat John­sen.

– Det bør fin­nes egne ung­domsan­stal­ter der man be­gren­ser fri­he­ten til ung­dom­me­ne – ikke minst gir dem den bes­te hjelp som er til­gjen­ge­lig, sier John­sen.

FOTO: ARKIV

Sveinung Søn­der­vik John­sen gir hon­nør til virk­som­hets­le­der Svein Ove Ue­land.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.