Det­te er sa­ken

Faedrelandsvennen - - NYHETER -

● Fædre­lands­ven­nen har skre­vet fle­re sa­ker om barn der en av for­eld­re­ne er ut­vist fra Nor­ge.

● Bar­na til Ni­na Ba­ad­stø fra Kris­tian­sand vokser opp med en far som er ut­vist, og hun får ikke ytel­ser som ens­lig for­sør­ger for­di hun ikke vil gjø­re det slutt med man­nen.

● In­gen vet hvor man­ge barn i Nor­ge som har en av for­eld­re­ne sine ut­vist. Dis­se tal­le­ne har Barne­om­bu­det og fle­re or­ga­ni­sa­sjo­ner etter­lyst.

● In­te­gre­rings­mi­nis­ter Per Sandberg me­ner det er ikke er vik­tig å fin­ne dis­se tal­le­ne, og vil ikke be om at slik sta­ti­stikk la­ges.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.