– Tigge­for­bud kan bli vik­tig sak fram mot val­get

Faedrelandsvennen - - NYHETER - TONE SANDBERG

Kris­tian­sands ord­fø­rer Ha­rald Fur­re (H) tror sa­ken om tigge­for­bud kan bli vik­tig i valg­kam­pen.

– Det er in­ter­es­sant at po­li­ti­et i Kris­tian­sand nå øns­ker et na­sjo­nalt tigge­for­bud. Po­liti­di­rek­to­ra­tet har gjort det tid­li­ge­re, og jeg har også sagt at det vil være for­nuf­tig, sier Fur­re.

– I det lig­ger det jo også at et lo­kalt for­bud ikke er vei­en å gå, un­der­stre­ker han.

Høy­re går inn for et na­sjo­nalt for­bud, og Frps lands­møte ved­tok sist helg å gjø­re en for­ny­et inn­sats for å få et slikt for­bud på plass.

– Men bil­det av hvor de and­re par­ti­ene står er ikke helt ty­de­lig, så det­te kan bli en vik­tig sak fram mot val­get i høst, sier Fur­re.

SPARK TIL PO­LI­TI­ET

Sam­ti­dig ret­ter ord­fø­re­ren et lite spark til po­li­ti­et:

– Det er man­ge i byen som fø­ler seg ut­satt for ag­gres­siv tig­ging, og det er for­budt i hen­hold til de lo­ka­le po­liti­ved­tek­te­ne. Jeg får til­bake­mel­din­ger om at det­te ikke blir fulgt opp fra po­li­ti­ets side, sier Fur­re og min­ner om at po­li­ti­et har fått 67 nye stil­lin­ger den­ne re­gje­rings­pe­rio­den,

– KALDT SAM­FUNN

Krfs nest­le­der Kjell In­golf Rop­stad går klart mot et na­sjo­nalt for­bud:

– Vi er vel­dig ty­de­li­ge på at tig­ging ikke er en vei ut av fat­tig­dom. Sam­ti­dig får vi et vel­dig kaldt sam­funn om vi skal for­by å be and­re om hjelp, sier Rop­stad.

– Res­sur­se­ne må set­tes inn på å be­kjem­pe den or­ga­ni­ser­te kri­mi­na­li­te­ten som no­en av de som tig­ger er en del av, un­der­stre­ker han.

SO­SI­AL RENOVASJON

Stor­tings­kan­di­dat for Ag­der Ven­st­re, Pe­ter N. Told­næs, er også klar i ta­len:

– Jeg me­ner be­stemt vi ikke kan dri­ve so­si­al renovasjon i ga­te­ne, sier han.

– Vi kan ikke for­by folk i nød å be om hjelp. Så vet vi at det fore­går kri­mi­na­li­tet i en­kel­te av dis­se mil­jø­ene, men det er al­le­re­de po­li­ti­ets opp­ga­ve å ryd­de opp i ulov­lig virk­som­het, og da må de få res­sur­ser til å løse dis­se opp­ga­ve­ne, sier Told­næs.

KRYSTALLKLARE

Stor­tings­re­pre­sen­tant Ka­ri Hen­rik­sen (Ap) vi­ser til at det er inn­ført en hjem­mel for at kom­mu­ne­ne kan re­gu­le­re tig­ging lo­kalt.

– Ar­bei­der­par­ti­et me­ner fort­satt at det er den bes­te løs­nin­gen, skri­ver hun i en e-post.

– Vi er krystallklare på at or­ga­ni­sert kri­mi­na­li­tet skal be­kjem­pes, men er like kla­re på at det ikke skal være for­bud mot å be om hjelp, til­føy­er hun.

– Jeg og and­re med­lem­mer i Ar­bei­der­par­ti­et har der­for frem­met to for­slag. Ett om å lage en hand­lings­plan for an­sten­dig og se­riøst ar­beids­liv og et om or­ga­ni­sert kri­mi­na­li­tet. Beg­ge lig­ger til be­hand­ling i Stor­tin­get og vil være kraf­ti­ge til­tak mot or­ga­ni­sert kri­mi­na­li­tet, skri­ver hun.

ARKIVFOTO

– Vi får et kaldt sam­funn om vi skal for­by and­re å be om hjelp, sier Krfs nest­le­der Kjell In­golf Rop­stad.

KIVFOTO: KJARTAN BJELLAND AR-

– Lo­kalt for­bud er ikke vei­en å gå, me­ner, sier Kris­tian­sands ord­fø­rer Ha­rald Fur­re (H).

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.