Kraf­tig pro­test mot ned­leg­gel­se

Barn kan bli tvun­get til å slut­te på sko­len og flyt­te til et nytt sted når kom­mu­nens eget asyl­mot­tak leg­ges ned. Nå pro­te­ste­rer både po­li­ti­ke­re, fri­vil­li­ge og be­bo­ere.

Faedrelandsvennen - - NYHETER - TEKST: KJE­TIL REITE kje­til.reite@fvn.no

– Vi har vært po­si­ti­ve til å opp­ret­te det­te asyl­mot­ta­ket og sagt ja til bo­set­ting. Vi inn­ser at asyl­mot­tak må leg­ges ned når det kom­mer fær­re asyl­sø­ke­re, men vi sier nei til å flyt­te men­nes­ker fra et fullt asyl­mot­tak, sa leder i helse- og so­sial­sty­ret Vig­go Lütch­e­rath (KRF) un­der en mar­ke­ring i Mar­kens ons­dag etter­mid­dag.

Det er Ut­len­dings­di­rek­to­ra­tet (UDI) som har tatt be­slut­nin­gen om å si opp kon­trak­ten de har med Kris­tian­sand kom­mu­ne.

Det får kon­se­kven­ser: Rundt 120 asyl­sø­ke­re må flyt­tes fra kom­mu­nens mot­tak, og blant dem er det i over­kant av 30 barn. Det er ikke av­klart hvor de nå skal bo.

– Det er en vel­dig vans­ke­lig si­tua­sjon å være i. Jeg har bodd i Nor­ge i et og et halvt år og det vil bli vel­dig vans­ke­lig å kom­me til et nytt sted. Jeg har en­ga­sjert meg både i Salem og Fri­kir­ken og fått ven­ner her, sier Mohsen Besha­ra­ti fra Iran.

SAM­AR­BEID

Kris­tian­sand kom­mu­ne er ope­ra­tør for det de­sen­tra­li­ser­te asyl­mot­ta­ket der be­boer­ne bor spredt over hele byen. Det ble opp­ret­tet i for­bin­del­se med den ster­ke flykt­ninge­strøm­men i 2015.

Fle­re po­li­ti­ke­re me­ner kom­mu­nen da tok et stort an­svar. De sa ja til å bo­set­te flykt­nin­ger i til­legg til at de utvidet sitt eget asyl­mot­tak.

– Vi bør lage en re­so­lu­sjon som at det­te fin­ner vi oss ikke i. Jeg sier det så sterkt si­den vi vet at det kom­mer en ny bøl­ge og vi vet ikke om vi da vil være like sam­ar­beids­vil­li­ge som det vi har vært, sa Ar­bei­der­par­ti­ets gruppe­le­der Met­te Gun­der­sen i et for­mann­skaps­møte ons­dag for­mid­dag.

– Jeg kjen­ner at jeg er opp­rørt og for­ban­na, la hun til.

Ned­leg­gel­sen er be­grun­net med at an­tall asyl­sø­ke­re i Nor­ge har gått ned fra 30.000 til un­der 10.000 på un­der to år. UDI re­gion sør har fått på­legg om å kut­te et visst an­tall plas­ser og mot­ta­ket i Kris­tian­sand er et av dem som er valgt ut.

Øko­no­mi har vært av­gjø­ren­de for at det ble valgt.

– Pris er et vik­tig kri­te­ri­um, men vi ser det­te i sam­men­heng med øvri­ge hen­syn og fore­tar en to­tal­vur­de­ring, sier re­gion­di­rek­tør Tormod Sta­ve­nes.

MAR­KE­RING

Mar­ke­rin­gen i Mar­kens gate sam­let både me­nig­he­ter, fri­vil­li­ge or­ga­ni­sa­sjo­ner, be­bo­ere og fle­re av de po­li­tis­ke par­ti­ene.

– Jeg har selv opp­levd å flyt­te fra Aren­dal til Kris­tian­sand med mine barn, og det var vans­ke­lig å kom­me til et nytt sted. Det er enda ver­re når man blir flyt­tet med tvang, sa Amina Da­hin i sin ap­pell.

Hun har selv bodd i asyl­mot­tak tid­li­ge­re. Nå ber hun po­li­ti­ker­ne trå til, noe fle­re av dem kom­mer til å gjø­re.

– Det er et kort­sik­tig per­spek­tiv å kun se på det øko­no­mis­ke. Alle er eni­ge i at det er et mål at dis­se men­nes­ke­ne skal lan­de på bei­na, lære seg norsk og få seg en jobb. Da er det vel­dig uhel­dig å flyt­te men­nes­ker som har be­gynt å slå røt­ter her, sier Mar­te Rost­våg Ull­tveit-moe, gruppe­le­der i Miljø­par­ti­et.

– KRE­VEN­DE

Fle­re av po­li­ti­ker­ne i for­mann­ska­pet var eni­ge i at kom­mu­nen må ta opp sa­ken med UDI. Men ord­fø­rer Ha­rald Fur­re (H) var skep­tisk til å ret­te sterk kri­tikk til en ak­tør som har hatt en svært kre­ven­de opp­ga­ve med å skaf­fe bo­sted til alle asyl­sø­ker­ne som kom i 2015.

– Det er en utro­lig kre­ven­de bran­sje å være i. Og det å bru­ke vel­dig ster­ke ord over­for folk jeg tror gjør så godt de kan, har jeg ikke lyst til.

Stian Stor­buk­ås (Frp) me­ner det også var po­si­ti­ve si­der ved sa­ken.

– Jeg ser at det er pro­blem­stil­lin­ger knyt­tet til in­te­gre­ring. Men i det sto­re bil­det, er ikke det­te ne­ga­tivt. Det vi­ser bare at vi har klart å hånd­te­re en stor asyl­bøl­ge, sa Stor­buk­ås.

Det er ikke av­klart hvor be­boer­ne skal flyt­te. Det pri­vat­eide Ven­ne­sla mot­tak har plas­ser både i Kris­tian­sand, Ven­ne­sla og Song­da­len. Det er der­for mu­lig­het for at no­en av asyl­sø­ker­ne kan bli væ­ren­de i byen.

– Men det av­hen­ger av om det er le­di­ge plas­ser der. Og vi har ikke over­sikt over det nå, sier Tormod Sta­ve­nes.

FOTO: KJE­TIL REITE

Pro­tes­ten i Mar­kens gate sam­let folk fra fri­vil­li­ge or­ga­ni­sa­sjo­ner, po­li­tis­ke par­ti­er og me­nig­he­ter. Amina Da­hin har selv bodd i asyl­mot­tak og ba om at mot­ta­ket i Kris­tian­sand blir opp­rett­holdt.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.