Fikk by­ens he­ders­me­dal­je

Faedrelandsvennen - - NYHETER - KJE­TIL REITE

Ed­vard Moseid ut­vik­let Kris­tian­sand dyre­park til en stor suk­sess, mens Mo­ni­ca Strand­myr sør­get for en varm vel­komst til by­ens flykt­nin­ger. Beg­ge får Kris­tian­sand bys he­ders­me­dal­je.

He­ders­me­dal­jen ble ut­delt ons­dag for­mid­dag.

– Den­ne blir delt ut til per­soner som har gjort en sær­lig inn­sats for byen, sa ord­fø­rer Ha­rald Fur­re før ut­de­lin­gen.

Mo­ni­ca Strand­myr er mest kjent for å ha opp­ret­tet or­ga­ni­sa­sjo­nen «Re­fuge­es Wel­come to Ag­der» i for­bin­del­se med flykt­ning­kri­sen i 2015.

Grup­pen hol­der til i et in­du­stri­lo­ka­le på Lund og har mel­lom 100 og 300 be­sø­ken­de hver uke. Or­ga­ni­sa­sjo­nen dri­ver også med inn­sam­ling av klær og sko.

Mo­ni­ca Strand­myr har også en­ga­sjert seg for man­ge en­kelt­flykt­nin­ger.

– Hun er et strå­len­de ek­sem­pel på hvor­dan en­kelt­men­nes­ker kan gjø­re en for­skjell, he­ter det i be­grun­nel­sen fra me­dal­je­ko­mi­te­en.

Ed­vard Moseid får pri­sen for å ha vært driv­kraft og ild­sjel for Kris­tian­sand Dyre­park.

Han ble an­satt som as­sis­tent i dyre­par­ken i 1965, året etter at den ble stif­tet. Han ble be­sty­rer i 1967 og le­det par­ken helt fram til 1999 da Reidar Fugle­stad over­tok.

– Med sitt en­ga­sje­ment for dy­re­nes bes­te har han bi­dratt til å set­te Kris­tian­sand på kar­tet på en svært po­si­tiv måte, står det i be- grun­nel­sen.

Kris­tian­sand bys he­ders­me­dal­je ble opp­ret­tet i 2015 og var et ini­tia­tiv fra da­væ­ren­de ord­fø- rer Ar­vid Grunde­kjøn (H). Me­dal­jen skal gis til per­soner som har gjort en sær­lig ver­di­full inn­sats for Kris­tian­sand.

FOTO: KJE­TIL REITE

Ed­vard Moseid og Mo­ni­ca Strand­myr fikk ut­delt pri­sen av ord­fø­rer Ha­rald Fur­re (H) ons­dag for­mid­dag.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.