Pla­ner om nytt sen­trum ble

Pla­ne­ne om et nytt sen­trum ved Kor­svik­fjor­den blir møtt med stor skep­sis. Po­li­ti­ker­ne i Kris­tian­sand øns­ker ikke en­gang å sen­de for­sla­get ut på høring.

Faedrelandsvennen - - NYHETER -

– Den­ne sa­ken und­rer meg litt. Vi som gikk inn for å byg­ge ut Ham­re­vann, fikk pep­per for­di det var by­spred­ning. Men det er ab­so­lutt by­spred­ning det­te også. Og ved Ham­re­vann er det 6000 ar­beids­plas­ser ved Sør­lands­par­ken, noe som det ikke er her, sa Krfs gruppe­le­der Gre­te Kvel­land Skaa­ra i for­mann­ska­pet ons­dag.

Et sen­trum ved Kor­svik­fjor­den har til nå kun har vært vi­sjo­ner. Men kom­mu­nens ad­mi­ni­stra­sjon vil­le ha det med i pla­ne­ne for hvor­dan Kris­tian­sand skal ut­vik­les fram mot 2030.

De had­de lagt for­sla­get inn i et ka­pit­tel i kom­mune­pla­nens sam­funns­del som nå skal ut på høring (se fakta). I for­kant av mø­tet had­de po­li­ti­ker­ne lest for­sla­get med stor skep­sis.

– Det er ikke til å leg­ge skjul på at vår skep­sis til en ny by­del ved Kor­svik­fjor­den har vokst seg stør­re. Jeg er redd det kan tre­ne­re ut­byg­ging and­re steder, sa Stian Stor­buk­ås, gruppe­le­der i Frp, til Fædre­lands­ven­nen tirs­dag kveld.

Det end­te med at po­li­ti­ker­ne sa nei til å sen­de for­sla­get ut på høring. Ad­mi­ni­stra­sjo­nen ble bedt om å kom­me til­ba­ke med et nytt for­slag som var be­ty­de­lig dem­pet.

STO­RE LINJER

Kom­mune­pla­nen er vik­tig for hvor­dan Kris­tian­sand skal ut­vik­les. I den­ne om­gang er det sam­funns­de­len som ved­tas. Men det blir også lagt en over­ord­net plan

ILLUSTRASJON: KRIS­TIAN­SAND KOM­MU­NE/CIVITAS

Slik kan Kris­tian­sand ut­vik­les fram til 2030. I det­te for­sla­get blir Korsvik et sjø­nært by­dels­sen­ter. I til­legg skal Ro­na, Kvad­ra­tu­ren og Vågs­bygd ut­vik­les vi­de­re. For­sla­get kom­mer fram i hø­rings­ut­kas­tet til ny kom­mune­plan for Kris­tian­sand.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.