Po­li­ti­et har hen­lagt låve­brann i Lil­le­sand

Faedrelandsvennen - - NYHETER - ER­LEND OLSBU

Po­li­ti­et drop­pet åsteds­un­der­sø­kel­se på grunn av mang­len­de ka­pa­si­tet. Nå er sa­ken hen­lagt.

– Vi har ikke fått opp­lys­nin­ger som pe­ker i no­en be­stemt ret­ning. Hvor­dan bran­nen star­tet er helt uvisst, sier lens­mann Kje­til Ny­gård ved Lil­le­sand lens­manns­kon­tor til Fædre­lands­ven­nen.

Det var tors­dag 12. ja­nu­ar at lå­ven på Ytre Tron­der­øy brant til grun­nen. Po­li­ti­et vur­der­te å fore­ta en åsteds­un­der­sø­kel­se, men kon­klu­der­te med at den sann­syn­lig­vis ikke vil­le gi noe klart svar.

– Po­li­ti­ets kri­mi­nal­tek­ni­ker kom fram til at vi måt­te frak­te en grave­ma­skin ut til øya, for å kun­ne un­der­sø­ke brann­ste­det på en god og sik­ker måte. Selv om vi gjor­de det­te vil­le sann­syn­lig­he­ten for å fin­ne brann­år­sa­ken være li- ten, med tan­ke på hva som var igjen av lå­ven, sier Ny­gård.

Den for­mel­le år­sa­ken til hen­leg­gel­sen er «mang­len­de saks­be­hand­lings­ka­pa­si­tet», opp­ly­ser lens­man­nen.

– Jeg sy­nes det er synd at po­li­ti­et ikke har etter­fors­ket sa­ken, sier styre­le­der Ei­nar Nilsen i Tron­der­øya AS, sel­ska­pet som ei­er lå­ven.

– Sy­nes du po­li­ti­et bur­de gjort mer?

– Det er vans­ke­lig for meg å kom­men­te­re. Jeg re­spek­te­rer po­li­ti­ets kon­klu­sjon, men for oss vil­le det vært be­tryg­gen­de å få vite hva som skjed­de, sier Nilsen, som vi­ser til at det tid­li­ge­re har vært fle­re til­fel­ler av hær­verk på øya.

FOTO: ER­LEND OLSBU

Bare grunn­mu­ren sto igjen etter bran­nen 12. ja­nu­ar. Nå er sa­ken hen­lagt.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.