Tek­nisk svikt kan ha star­tet bran­nen

Faedrelandsvennen - - NYHETER - MARIE N. KALVEHAGEN

Feil i sik­rings­skap kan være år­sa­ken til stor­bran­nen i Hen­rik Wer­ge­lands gate. Det mel­der po­li­ti­et.

Det var natt til søn­dag 30. ok­to­ber i fjor at det brøt ut brann i be­byg­gel­se i Hen­rik Wer­ge­lands gate i Kris­tian­sand.

Po­li­ti­et tror nå at år­sa­ken kan være en feil i sik­rings­ska­pet på ste­det. Det mel­der NRK Sør­lan­det.

Stor­bran­nen før­te til at Hen­rik Wer­ge­lands gate 3 og 5, hvor blant an­net den in­ter­na­sjo­na­le mat­bu­tik­ken The Gre­en Mar­ket holdt til, brant ned, mens nabo­byg­get, Hen­rik Wer­ge­lands gate 7, fikk sto­re brann­ska­der.

For­ri­ge må­ned fikk po­li­ti­et rap­por­ten fra Kri­pos om sik­rings- ska­pet.

– De kan ikke fast­slå noe sik­kert. Det har vært vel­dig høy var­me og sik­rings­ska­pet er de­for­mert og ska­det. Kri­pos kan ikke trek­ke no­en sik­ker kon­klu­sjon. Det lig­ger i kor­te­ne at vi ser for oss at det kan ha vært en tek­nisk år­sak, sier etter­forsk­nings­le­der Pet­ter San­de­ll til NRK.

Tryg for­sik­rings­sel­skap, hvor alle byg­nin­ge­ne i Hen­rik Wer­ge­lands gate var for­sik­ret, for­tel­ler til NRK at bran­nen kos­tet over 35 mil­lio­ner kro­ner.

ARKIVFOTO: TOR ING­VE FRØYLAND

Po­li­ti­et kan ikke ute­luk­ke at en tek­nisk svikt med­før­te stor­bran­nen i Hen­rik Wer­ge­lands gate i fjor.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.