Stan­set

Faedrelandsvennen - - NYHETER - TEKST: KJE­TIL REITE kje­til.reite@fvn.no

for ut­vik­ling av by­ens area­ler.

Ad­mi­ni­stra­sjo­nen har lagt fram det­te for­sla­get til hvil­ke sen­trum som skal byg­ges ut:

●● Kvad­ra­tu­ren med rand­sone: Kvad­ra­tu­ren skal bli et sen­trum for hele re­gio­nen. Helse­by­del, kul­tur­ak­sen og vi­ta­li­se­ring av elve­bred­den er en del av stra­te­gi­en.

●● Vågs­bygd: Skal ut­vik­les som et sen­ter som skal dek­ke by­de­lens be­hov. Det kan også kom­me bo­li­ger og sen­ter­funk­sjo­ner nær sjø­en.

●● Ro­na: Skal være et knute­punkt for kol­lek­tiv­tra­fikk. I til­legg skal sen­te­ret ha tje­nes­ter og han­del for be­folk­nin­gen i by­de­len.

●● Korsvik: Om­rå­det kan iføl­ge for­sla­get til kom­mune­plan ut­vik­les til et le­ven­de og kom­pakt sen­ter­om­rå­de med både bo­lig, næ­ring og tje­neste­til­bud.

Det er alt­så det sist­nevn­te for­sla­get som har vekt mest de­batt.

– Det­te bry­ter på man­ge må­ter med prin­sip­pet om en for­tet­ting i Kris­tian­sand, sa Ar­bei­der­par­ti­ets gruppe­le­der Met­te Gun­der­sen

FAKTA Kom­mune­plan

● Kris­tian­sand skal nå få en ny kom­mune­plan. Kom­mune­pla­nen har to de­ler: en sam­funns­del og en areal­del. Det er sam­funns­de­len som nå be­hand­les.

● Den­ne de­len tar først og fremst for seg sat­sings­om­rå­der og stra­te­gi­er for byen. Men de over­ord­ne­de prin­sip­pe­ne for areal­bru­ken skal også fast­set­tes.

● I den­ne for­bin­del­se har ad­mi­ni­stra­sjo­nen fore­slått å ut­vik­le et helt nytt by­del­sen­trum ved Kor­svik­fjor­den. Et vik­tig ar­gu­ment er at byen da blir mer at­trak­tiv.

til Fædre­lands­ven­nen før mø­tet.

Også Høy­re set­ter spørs­måls­tegn. I for­mann­ska­pets møte vil­le Ha­rald Fur­re ta ut sto­re de­ler av ka­pit­te­let om hvor­dan by­ens area­ler skal ut­vik­les. Han be­grun­net det med at det tok fo­kus bort fra res­ten av pla­nen.

– Vi øns­ker ikke at dis­ku­sjo­nen skal dreie seg om det­te og vi vet hel­ler ikke hva en slik ut­byg­ging vil bety. Jeg er redd for at en de­batt som vil spo­re av og gi feil sig­na­ler til næ­rings­li­vet, sier Ha­rald Fur­re til Fædre­lands­ven­nen.

Han vil ikke si noe om hva han vil mene hvis for­sla­get kom­mer opp igjen når areal­de­len av kom­mune­pla­nen skal be­hand­les. En­den på visa kan uan­sett bli at det leg­ges dødt i i lang tid fram­over.

– Det kan skje, men det vil jeg ikke for­skut­te­re.

ØNS­KER DE­BATT

Også de kom­men­de åre­ne er det for­tet­ting og en mer kon­sen­trert by som er må­let i Kris­tian­sand. Kvad­ra­tu­ren og nær­om­rå­de­ne har førs­te prio­ri­tet ved bo­lig­byg­ging. Men sam­ti­dig har kom­mu­nen fått inn­spill om at de må ut­nyt­te nær­he­ten til sjø­en for å ska­pe at­trak­ti­ve om­rå­der og ikke bare byg­ge ut i skau­en. Der­for kom­mer for­sla­get om et sen­trum ved Kor­svik­fjor­den.

Ide­en ble også lan­sert da kom- mu­nen in­vi­ter­te fire mil­jø­er til å gi inn­spill til hvor­dan Kris­tian­sand skal ut­vik­les fram til 400-års­ju­bi­le­um i 2041.

– Da var det et team som pek­te på mu­lig­he­ten for å ha en ster­ke­re sen­trums­funk­sjon for de som bor i den­ne by­de­len. Nå øns­ket vi å ta for­sla­get med i hø­rin­gen slik at vi kan få en dis­ku­sjon rundt det­te, sa Rag­nar Even­sen, tek­nisk di­rek­tør i Kris­tian­sand, i for­kant av mø­tet.

– Kan ikke det­te bi­dra til by­spred­ning på sam­me måte som Ham­re­vann?

– Det­te er et om­rå­de som er ut­bygd al­le­re­de. Et sen­trum blir mer et sup­ple­ment til det som al­le­re­de er der. En ut­vik­ling vil også gjø­re om­rå­det mye mer at­trak­tivt, og det vil få en at­trak­sjons­ver­di som Ham­re­vann ikke har. Men det vik­tigs­te er at vi nå får en åpen dis­ku­sjon, sa Even­sen.

FOTO: KJE­TIL REITE

Frps gruppe­le­der Stian Stor­buk­ås er svært skep­tisk til et nytt sen­trum ved Kor­svik­fjor­den. For­mann­ska­pet ba ad­mi­ni­stra­sjo­nen kom­me til­ba­ke med et nytt for­slag. Her sam­men med To­ve Wel­le Haug­land (KRF), Ivar Ber­gund­hau­gen (V), opp­vekst­di­rek­tør Arild Re­kve og Svein Ove Ue­land som er virk­som­hets­le­der for bar­ne- og fa­mi­lie­tje­nes­ter i Kris­tian­sand.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.