Po­li­ti­ker­ne krang­let for åpen sce­ne

Faedrelandsvennen - - NYHETER - TEKST: KJE­TIL NYGAARD kje­til.nygaard@fvn.no TEKST: JANNE BIRGITTE PRESTVOLD janne.b.prestvold@fvn.no

An­kla­ger om løgn fra kom­mune­sty­rets ta­ler­stol var blant in­gre­di­en­se­ne da for­mann­ska­pet i Søg­ne møt­tes for å bli eni­ge om hvor­dan de skal bli bed­re til å snak­ke sam­men.

Ad­mi­ni­stra­sjo­nens for­slag var at 16 per­soner fra den po­li­tis­ke og ad­mi­ni­stra­ti­ve topp­le­del­sen i kom­mu­nen sam­let seg til et fire da­gers kurs.

Det har Ar­bei­der­par­ti­et sagt at de ikke øns­ker.

Kur­sin­gen er et ledd i ar­bei­det med å dem­pe det høye kon­flikt­ni­vå­et i kom­mu­nen.

MØ­TES FØRST ALE­NE

I ste­det for at alle topp­le­der­ne i førs­te om­gang skal sam­les til to ful­le da­ger med kurs, ble de i det en­stem­mi­ge for­sla­get eni­ge om at den førs­te da­gen skal po­li­ti­ker­ne mø­tes ale­ne før lunsj.

Etter lunsj mø­ter de så le­der­ne i ad­mi­ni­stra­sjo­nen, og fort­set­ter sam­men.

For Tom Løchen (H), som har sit­tet i ar­beids­grup­pa som har fore­slått opp­leg­get, med en pris­lapp (kun kur­sin­gen) på 172.000 kro­ner, satt det langt in­ne å bli med på ved­ta­ket.

– Jeg fø­ler ikke jeg har svel­get en ka­mel, men en ele­fant, sa han.

– VI HAR UT­FORD­RIN­GE­NE

Ar­bei­der­par­ti­et, fron­tet av Bjørn Ege­li, men­te det var nød­ven­dig at po­li­ti­ker­ne fikk snak­ke sam­men ale­ne først.

– Det er jo vi po­li­ti­ke­re som ikke har klart å etter­leve det vil ble eni­ge om på sam­lin­ge­ne i København og Lyng­dal. Vi må star­te med det po­li­tis­ke ni­vå­et, si­den vi har de størs­te ut­ford­rin­ge­ne, sa han.

I de­bat­ten, før enig­he­ten sen­ket seg, falt man­ge har­de ord.

– FY­SISK DÅR­LIG

– Jeg blir fy­sisk dår­lig av den­ne sa­ken, som ikke bare går ut over meg, men også vel­dig man­ge and­re: Alle an­sat­te, hele or­ga­ni­sa­sjo­nen og om­døm­met til Søg­ne. Folk er så leie at de ikke or­ker å lese mer, sa Tor­finn Kleivset (KRF).

– No­en har valgt å ta mak­ta, nå spri­ker koa­li­sjo­nen i alle ret­nin­ger. Jeg trod­de dere skul­le ta an­svar og sty­re byg­da. Da må det gå an for oss i op­po­si­sjo­nen å mes­ke oss litt i det dere hol­der på med, fulg­te Kleivset opp.

Han fikk svar fra Egel Ter­kel­sen (Frp):

– Takk for den, Tor­finn, jeg skal ta den til meg. Jeg vet ikke om du hus­ker hva som skjed­de da ord­fø­re­ren for­lot råd­hu­set i no­vem­ber i fjor? Jeg inn­kal­te umid­del­bart til gruppe­møte. Det holdt vi på med en li­ten stund, så vil­le ikke ord­fø­re­ren ha de mø­te­ne mer, og krev­de lov­lig­hets­kon­troll, sa Ter­kel­sen.

Vara­ord­fø­re­ren men­te mø­te­ne bur­de fort­satt, og an­kla­get Ar­bei­der­par­ti­et for ikke å vil­le være med.

– Jeg er be­redt til å mø­tes og snak­ke sam­men hele ti­den, men har møtt mot­stand og mot­vil­je fra Ap som ikke har vært mu­lig å over­kom­me, sa Ter­kel­sen.

❞ Jeg blir fy­sisk dår­lig av den­ne sa­ken, som ikke bare går ut over meg, men også vel­dig man­ge and­re: Alle an­sat­te, hele or­ga­ni­sa­sjo­nen og om­døm­met til Søg­ne. Folk er så leie at de ikke or­ker å lese mer.

TOR­FINN KLEIVSET,

OPP­TATT AV DE AN­SAT­TE

Også råd­mann Kim Høy­er Ho­lum tok or­det i de­bat­ten. Han ba inn­sten­dig om at po­li­ti­ker­ne in­klu­der­te de an­sat­te i sam­hand­lings­pro­ses­sen.

– Kon­flik­ten på­vir­ker de­res hver­dag. Vi må snak­ke sam­men, men hvor­dan vi gjør det, er jo ikke KRF hogd i stein, og kur­sen kan jus­te­res. Vi må kom­me i gang nå, og vi må få lov til å være med, for det er vi som har sko­ene på, sa han.

Bjørn Ege­li (Ap) sa de også gjer­ne vil­le fin­ne gode vei­er ut av si­tua­sjo­nen.

– Nå må vi po­li­ti­ke­re snart bli eni­ge om hvor­dan vi skal opp­tre i mø­ter som det­te. Vi kan jo ikke ha lært all ver­dens av det vi har vært gjen­nom til nå, det gjen­spei­les her i dag. Vi har ikke no­en uvil­je mot pro­ses­sen, men den må være in­nen­for re­gel­ver­ket, pre­si­ser­te han.

FOTO: JANNE BIRGITTE PRESTVOLD

Gruppe­le­der for Ar­bei­der­par­ti­et, Bjørn Ege­li, på vei til gruppe­møte etter har­de ut­fall mel­lom po­li­ti­ker­ne i ons­da­gens for­mann­skap i Søg­ne.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.