Har gjort pro­stata­kreft­opp­da­gel­se

Faedrelandsvennen - - NYHETER - KJE­TIL NYGAARD

Fors­ker me­ner å ha fun­net en in­di­ka­tor på om kref­ten er dø­de­lig.

– Når nabo­ve­vet blir hardt og stivt, øker ri­si­ko­en for å dø av pro­stata­kreft.

Det sier Thor­stein Sæ­ter, fors­ker og over­lege ved Sør­lan­det syke­hus Aren­dal. Si­den 2008 har han job­bet med stu­di­en som nå hev­der å ha fun­net en in­di­ka­tor på om pro­stata­kreft bør be­hand­les el­ler ikke.

– Det er et vik­tig spørs­mål om man skal be­hand­le kref­ten ak­tivt med ope­ra­sjon/strå­ling el­ler ikke. Man­ge har en pro­stata­kreft som ikke er dø­de­lig. Men hvis det er mye for­and­rin­ger i ve­vet rundt pro­stata­kref­ten, in­di­ke­rer det at ri­si­ko­en for å dø er stør­re, for­kla­rer Sæ­ter, som har skre­vet en dok­tor­grads­av­hand­ling om em­net.

300 PA­SI­EN­TER

I stu­di­en, hvor han har sam­ar­bei­det med pa­to­log Ul­ri­ka Axcro­na fra Ra­dium­hos­pi­ta­let, er nes­ten 300 pa­si­en­ter un­der­søkt.

Det­te er pa­si­en­ter som ble dia­gnos­ti­sert med pro­stata­kreft på 90-tal­let.

– Det tar gans­ke lang tid fra man får dia­gno­sen til man ser om det går bra med pa­si­en­ten etter be­hand­lin­gen. Der­for har vi un­der­søkt pa­si­en­ter som fikk dia­gno­sen for man­ge år si­den, og brukt fle­re år på å gå gjen­nom re­sul­ta­te­ne, for­tel­ler han.

VEI­EN VI­DE­RE

Nå hå­per over­le­gen at man kan få bruk for forsk­nin­gen hans i be­hand­ling av pa­si­en­ter med pro­stata­kreft.

– Det er jo slik at den­ne ty­pen funn må be­kref­tes gjen­nom fle­re stu­di­er for å være helt sik­re på at de stem­mer. Men jeg har stor tro på at det­te kom­mer til å bli brukt i fram­ti­den, sier han.

Bak­grun­nen for stu­di­en var at Sæ­ter had­de sett at re­sul­ta­ter fra and­re stu­di­er kun­ne peke i ret­ning av at nabo­ve­vet had­de en be­tyd­ning.

– Det var ikke helt tatt ut av løse luf­ten, men det er ikke no­en and­re som fak­tisk har un­der­søkt det på pa­si­en­ten. Det at vi traff med vår hy­po­te­se vi­ser at vi har stilt de ret­te spørs­må­le­ne og hatt litt flaks, det må vi inn­røm­me, for­tel­ler Sæ­ter.

– Du er vel litt stolt over den­ne opp­da­gel­sen?

– Man må jo ha lov til det. Det er ar­tig at Sør­lan­det syke­hus er med på en forsk­ning som kan leg­ge grunn­la­get for en ny prak­sis i fram­ti­den, sva­rer Sæ­ter.

– SPEN­NEN­DE

Styre­le­der Hans-fred­rik Don­jem i Pro­stata­kreft­for­enin­gen sier til Fædre­lands­ven­nen at all forsk­ning på pro­stata­kreft er in­ter­es­sant.

– I dag tas det stort sett prø­ver av pro­sta­ta-ve­vet. Der­som nabo­ve­vet også har en be­tyd­ning, slik Sæ­ter hev­der, bør man vur­de­re å ta prø­ver av det­te også. Det kan godt ten­kes at den­ne forsk­nin­gen kan bru­kes i be­hand­lin­gen fram­over, sier han.

FOTO: PRI­VAT

Fors­ker og over­lege Thor­stein Sæ­ter ved Sør­lan­det syke­hus Aren­dal har job­bet med stu­di­en i ni år.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.