FAKTA

Faedrelandsvennen - - NYHETER -

Pro­stata­kreft

● Den hyp­pigst fore­kom­men­de ond­ar­te­de svuls­ten hos menn i Nor­ge.

● År­lig får cir­ka 4000 nors­ke menn den­ne dia­gno­sen.

● 1100 dør av kreft­syk­dom­men år­lig.

● Pro­stata­kreft fore­kom­mer sjel­den før 50 års alder, og øker i hyp­pig­het med sti­gen­de alder.

● Cir­ka hver åt­ten­de nord­mann får på­vist pro­stata­kreft.

● Det fin­nes to van­li­ge be­hand­lings­me­to­der: En­ten ope­re­re bort pro­sta­ta­kjer­tel og sæd­blæ­rer, el­ler ra­di­kal stråle­be­hand­ling.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.