Dyre­mis­hand­ler dømt til feng­sel

Helt si­den han var 6-7 år gam­mel har 17-årin­gen fun­net en gle­de i å pla­ge dyr. Nå er han dømt til to års feng­sel.

Faedrelandsvennen - - NYHETER - TEKST: ER­LEND OLSBU er­lend.olsbu@fvn.no

Ett år av straf­fen gjø­res be­tin­get, av hen­syn til gut­tens unge alder. 17-årin­gen må der­med sone ett år i feng­sel.

Kris­tian­sand ting­rett har slått fast at en feng­sels­straff er til det bes­te for 17-årin­gen.

«Det­te er etter ret­tens opp­fat­ning de ram­me­ne til­tal­te pr i dag tren­ger for å av­stå fra å begå nye al­vor­li­ge kri­mi­nel­le hand­lin­ger», fast­slår ret­ten i den fers­ke dom­men.

17-årin­gen er dømt for to­talt 41 kri­mi­nel­le for­hold. De mest al- vor­li­ge for­hol­de­ne drei­er seg om grov vold mot dyr, vold mot en saue­ei­er og vold mot en an­satt i barne­ver­net.

PLA­GET DYR I OPP­VEKS­TEN

I ret­ten for­tal­te 17-årin­gen at han har pla­get dyr si­den han var seks­sju år gam­mel. Det be­gyn­te med fros­ker og or­mer, men etter hvert gikk han over til litt stør­re dyr. Han er nå dømt for å ha be­gått grov vold mot en il­der, fire ka­ni­ner, to hams­te­re, en vak­tel og fle­re pad­der. Alle dis­se dy­re­ne ble mis­hand­let og til slutt drept.

28. ok­to­ber i fjor tok 17-årin­gen og en ka­me­rat seg inn på en gård og fan­get en sau. Da 17-årin­gen for­søk­te å dre­pe sau­en med en kniv kom saue­ei­e­ren til ste­det og fikk hind­ret draps­for­sø­ket.

17-årin­gen for­klar­te i ret­ten at han ble sint da bon­den hind­ret ham fra å dre­pe sau­en. Han gikk der­for løs på kvin­nen med en brøyte­stik­ke. Etter å ha slått hen­ne fle­re gan­ger med brøyte­stik­ka føl­te han seg imid­ler­tid «ro­li­ge­re og for­nøyd».

No­en uker etter den­ne hen­del­sen ble 17-årin­gen nek­tet å fort­set­te på sko­len, iføl­ge dom­men på grunn av sik­ker­hets­hen­syn. På det­te tids­punk­tet bod­de han frem­de­les på barne­verns­in­sti­tu­sjo­nen Furuly, men i fe­bru­ar i år sat­te verne­om­bu­det på in­sti­tu­sjo­nen fo­ten ned. Iføl­ge en­hets­le­de­ren ble 17-årin­gen da nek­tet å bo på in­sti­tu­sjo­nen, for­di han spred­te «en form for frykt» blant de an­sat­te.

Kort tid etter at 17-årin­gen flyt­tet inn på Furuly, som­mer­en 2016, an­grep han en an­satt med en sokk han had­de fylt med knust por­se­len. Også det­te for­hol­det er han nå dømt for.

TIL­REG­NE­LIG

17-årin­gen er i til­legg til feng­sel fra­dømt ret­ten til å hol­de dyr i ti år. I dom­men frem­går det at dyre­mis­hand­lin­gen han er dømt for ble fil­met med mo­bil­ka­me­ra. Iføl- ge dom­men frem­går det ty­de­lig at 17-årin­gen fant gle­de av mis­hand­lin­gen.

Gut­ten har blitt un­der­søkt av en psy­ko­log og en psy­kia­ter, som har kon­klu­dert med at 17-årin­gen er til­reg­ne­lig. De sak­kyn­di­ge slår fast at han har psy­ko­pa­tis­ke trekk, men har ikke kun­net set­te no­en dia­gno­se etter­som per­son­lig­he­ten hans ennå ikke er fer­dig ut­vik­let.

De sak­kyn­di­ge me­ner 17-årin- gen frem­står som ube­reg­ne­lig, og at han bør un­der­leg­ges stren­ge kon­troll­til­tak for å unn­gå nye, straff­ba­re hand­lin­ger.

NB: Fædre­lands­ven­nen skrev først at 17-årin­gen ble dømt til to og et halvt års feng­sel. Det rik­ti­ge er at straf­fen ble to års feng­sel, hvor­av ett år ble gjort be­tin­get.

FOTO: PO­LI­TI­ET

I fe­bru­ar i fjor plas­ser­te 17-årin­gen og en ka­me­rat fire døde dyr i en kors­for­ma­sjon uten­for Søg­ne kir­ke. Et halvt år se­ne­re for­søk­te han å dre­pe en sau. Nå må han i feng­sel.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.