Dyk­ker for å spren­ge pla

Dyk­ke­re skal nå spren­ge plass til fun­da­men­te­ne for den nye Varodd­broa. Det må de kla­re uten å ska­de den gam­le.

Faedrelandsvennen - - NYHETER -

– Akku­rat den­ne job­ben er ikke vel­dig vans­ke­lig, på­pe­ker Pau­lo Mer­can­de­l­li.

Han er dyk­ker for dyk­ker­fir­ma­et EB Ma­ri­ne, som har ho­ved­base i Stav­an­ger. Mer­can­de­l­li er i ferd med å ta på seg dyk­ker­ut­sty­ret sitt, og får hjelp av kol­le­ga og dyk­ker Jone Ed­land til å fes­te spe­sial­ut­styr og en eks­tra ok­sy­gen­tank.

Om få mi­nut­ter vil Mer­can­de­l­li svøm­me rundt på bun­nen av Top­dals­fjor­den i Kris­tian­sand, 8,5 me­ter un­der hav­over­fla­ten. Ved hjelp av et tem­me­lig stort rør, en slags «støv­su­ger», skal han flyt­te mas­ser og rens­ke og ren­gjø­re de- ler av hav­bun­nen.

FIRE MÅNEDERS JOBB

Ved den ene bro­s­øy­len til Varodd­brua, på Søm-si­den, lig­ger det nå en lek­ter. På lek­te­ren er det blant an­net et kon­troll­rom og ei kran, som løf­ter og be­ve­ger den sto­re «støv­su­ge­ren» på hav­bun­nen.

Mer­can­de­l­li har ka­me­ra på ho­det, og i kon­troll­rom­met føl­ges be­ve­gel­se­ne hans tett, mens det gis in­struk­ser via walkie­tal­kie.

– Vi gjør nå for­be­re­del­ser for å klar­gjø­re bun­nen for bro­fun­da­men­te­ne, for­kla­rer Mar­tin Na­pie­ra­la, pro­sjekt­le­der i EB Ma­ri­ne.

Dyk­ker­team­et skal gjen­nom fire må­ne­der ta del i fle­re opp­ga­ver på ha­vets bunn. Etter rens­kin­gen skal de bi­stå med å bore

FAKTA

Den nye Varodd­brua Leng­de: Bred­de:

Størs­te spenn: Sei­lings­høy­de: Bygge­start:

● 652 me­ter

● 19 me­ter

● 260 me­ter

● 32 me­ter

● 2017

● Fer­dig­stil­les: 2020

● Rundt én mil­li­ard kro­ner in­klu­dert moms.

Pris­lapp:

og spren­ge plass for bro­fun­da­men­te­ne til den nye Varodd­brua. Team­et skal også hjel­pe med å stø­pe fun­da­men­te­ne.

LA­GET PLASS TIL TO BRO­ER

Da den ny­es­te Varodd­brua, som sto fer­dig i 1994, ble byg­get, ble det sprengt plass på hav­bun­nen til bro­fun­da­men­ter til to iden­tis­ke bro­er, to­talt seks fun­da­men­ter som dek­ket et are­al på 300 kvad­rat­me­ter.

– Men det ble ikke sprengt ut nok plass til den nye broa. På grunn av kol­lek­tiv­felt og den sto­re syk­kel­eks­press­vei­en som skal an­leg­ges, har den nem­lig blitt mye stør­re enn opp­rin­ne­lig plan­lagt, for­kla­rer Ru­ne Galte­land i Sta­tens veg­ve­sen, bygge­le­der for grunn­ar­beid.

RISIKOFYLT SPRENGING

Kol­le­ga Bård Kime­stad, som er bygge­le­der for kon­struk­sjo­ner, for­kla­rer at spren­gings­ar­bei­det, som vil kun­ne ta til om rundt 14 da­ger, er risikofylt.

– Spren­gings­ar­bei­det vil fore­gå tett opp­til fun­da­men­te­ne til 1994-broa. På ett tids­punkt skal

FOTO: TORMOD FLEM VEGGE

Dyk­ker Jone Ed­land gir dyk­ker­kol­le­ga­en sin et lite dytt. Pau­lo Mer­can­de­l­li er i luf­ta, på vei ned i Top­dals­fjor­den til 8,5 me­ter dyb­de, der han skal ryd­de vei for den fram­ti­di­ge Varodd­brua.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.