Ueni­ge eta­ter gir p-kaos

Faedrelandsvennen - - NYHETER - ODD-INGE R. ULEBERG

Vei­ve­se­net he­ver nå ter­ren­get på sin del av par­ke­rings­plas­sen foran Grova­ne sta­sjon. Se­tes­dals­ba­nen har ikke pen­ger til å gjø­re noe med sin del.

– Vi had­de en grei par­ke­rings­plass sam­men­lig­net med det som nå kom­mer. Det­te er fak­tisk en li­ten skan­da­le, sier av­de­lings­le­der Tom Jo­han­sen ved mu­se­et.

Are­al- og trans­port­sam­ar­bei­det i Kris­tian­sand­re­gio­nen har be­vil­get pen­ger til park/ride-an­legg på Grova­ne. Vei­ve­se­net byg­ger.

Inn­til i fjor høst så par­te­ne for seg en opp­gra­de­ring av par­ke­rings­plas­sen som både vil­le tje­ne vei­ve­se­nets be­hov og Se­tes­dals­ba­nens.

– Det har fore­lig­get en plan for hvor­dan hele om­rå­det skal opp­gra­de­res, men vi må ut­fø­re vår del. Vi kan ikke dek­ke and­re eta­ter el­ler ei­e­res ut­gif­ter, sier sek­sjons­le­der In­ger Ann Fidje­støl i vei­ve­se­net.

Hun tror Se­tes­dals­ba­nen er blitt over­ras­ket over at as­falt blir dy­re­re enn de trod­de.

Tom Jo­han­sen, ser helt an­ner­le­des på det:

– Jeg er over­ras­ket over at vei­ve­se­net kom­mer og he­ver sitt om­rå­de med 20-30 centi­me­ter nå rett før vår se­song star­ter. Vi trod­de hele plas­sen var fer­dig pla­nert. Nå er plas­sen øde­lagt. Det vil kos­te over 1,4 mil­lio­ner kro­ner å fer­dig­gjø­re vår del, hvis vi skal få plas­sen på lik høy­de, sier Jo­han­sen.

Han kon­klu­de­rer at det had­de vært mye bed­re hvis vei­ve­se­net ald­ri had­de be­gynt å gra­ve i om­rå­det.

Se­tes­dals­ba­nen har ikke pen­ger til å gjø­re p-plas­sen fer­dig. Nå fryk­ter han kaos når Ven­ne­slas størs­te tu­rist­at­trak­sjon star­ter kjø­ring i slut­ten av må­ne­den.

In­ger Ann Fidje­støl sier vei­ve­se­net øns­ker sam­ar­beid, men at eta­ten ikke kan dek­ke ut­gif­ter for and­re.

Vei­ve­se­nets pro­sjekt er kost­nads­be­reg­net til 2,1 mil­lio­ner kro­ner. He­ving av ter­ren­get skal ha med slu­ker og av­ren­ning å gjø­re.

FOTO: ODD-INGE RØNNING ULEBERG

Vei­ve­se­net gjør nå fer­dig sitt park/ride-pro­sjekt på sin del av par­ke­rings­plas­sen ved Grova­ne sta­sjon.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.