Ass til fun­da­ment

Faedrelandsvennen - - NYHETER - TEKST: TORMOD FLEM VEGGE tormod.vegge@fvn.no

det også spren­ges ved fun­da­men­te­ne til henge­broa, for­tel­ler Kime­stad.

– Vi tren­ger er­fa­rin­ger for å se hvor­dan rys­tel­se­ne vil spre seg. Det kan være at vi må stop­pe tra­fik­ken når vi spren­ger. Da blir det stopp i fem mi­nut­ter i tids­rom­met mel­lom klok­ka 9 og 14, sup­ple­rer Galte­land.

FUNDAMENTKASSER

Hoved­en­tre­pre­nø­ren PNC skal stø­pe tre senke­kas­ser i tørr­dokk på And­øya i Kris­tian­sand, senke­kas­ser med di­men­sjo­ner på 10 gan­ger 12 me­ter og med høy­der på hen­holds­vis 10, 14,5 og 17 me­ter. Dis­se skal taues med båt til Top­dals­fjor­den og mon­te­res på hav­bun­nen, der de skal fyl­les med be­tong og bli fun­da­men­ter.

De tre bro­pi­la­re­ne kon­stru­eres på ste­det. Selve bro­dek­ket byg­ges ut­over pa­ral­lelt i lengde­ret­nin­gen fra beg­ge si­der av den en­kel- te bro­pi­la­ren, for at kon­struk­sjo­nen til en­hver tid er i like­vekt.

Når bro­dek­ke­ne er til­strek­ke­lig ut­byg­get på bro­pi­la­re­ne, mø­tes de­le­ne av broa. Der­med kan man kob­le dem sam­men, også mot land­si­de­ne på Søm og Varod­den.

FOTO: STA­TENS VEG­VE­SEN

Slik blir det nye Varodd­brua-sys­te­met, to bro­er med til sam­men seks kjøre­felt.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.