Set­ter ned farts­gren­sen

Faedrelandsvennen - - NYHETER -

Det vil etab­lert et an­leggs­felt på ven­st­re side av den vest­gå­en­de be­tong­broa.

For å få plass til det­te fel­tet må be­tong­fen­de­ren, som skil­ler syk­lis­ter og fot­gjen­ge­re fra bi­le­ne, sa­ges bort. Det set­tes opp en flytt­bar be­tong­fen­der som er­stat­ning.

Gang- og syk­kel­vei­en blir sma­le­re. Det sam­me blir vei­ba­nen. Far­ten set­tes ned fra 80 kilo­me­ter i ti­men til 50.

– Syk­lis­te­ne må være opp­merk­som­me og ta hen­syn til an­leggs­ar­bei­der­ne på broa. Vi opp­ford­rer dem til å set­te ned far­ten, un­der­stre­ker Ru­ne Galte­land i Sta­tens veg­ve­sen.

Den nye broa skal byg­ges mel­lom henge­broa og be­tong­broa. An­leggs­fel­tet skal blant an­net be­nyt­tes når fun­da­men­te­ne, søy­le­ne og and­re be­tong­kon­struk­sjo­ner skal stø­pes, slik at blant an­net be­tong­bi­le­ne kan le­ve­re be­tong.

Den nye Varodd­brua skal stå fer­dig i 2020. Pro­sjek­tet har en pris­lapp på rundt én mil­li­ard kro­ner.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.