– Sør­landsk in­du­stri er helt av­hen­gig av Eøs-av­ta­len

Lo­ka­le næ­rings­livs­le­de­re ad­va­rer mot å tuk­le med Eøs-av­ta­len. – Den er sær­lig vik­tig for vår lands­del, me­ner re­gion­di­rek­tør.

Faedrelandsvennen - - ØKONOMI - TEKST: RICHARD NO­DE­LAND richard.no­de­land@fvn.no

– 95 pro­sent av pro­duk­sjo­nen vår går til eks­port, mer el­ler mind­re alt av det­te til EU, så det sier seg selv at til­gan­gen til det­te mar­ke­det er vik­tig, sier Hei­ne Øst­by, ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør ved 3B Fi­bre­glass på Birke­land, mens NHO Ag­der-di­rek­tør Si­ri Mat­hie­sen nik­ker ved si­den.

De­bat­ten om Nor­ges Eøs-til- knyt­ning er nem­lig blus­set opp igjen etter at Frps lands­møte i hel­ga ved­tok at de­ler av av­ta­len bør end­res, sam­ti­dig som LOkon­gres­sen be­hand­ler for­slag om å skro­te el­ler re­for­hand­le den sam­me av­ta­len.

INDUSTRITETT RE­GION

– Det­te er en utro­lig vik­tig sak for lan­det ge­ne­relt og Sør­lan­det spe­si­elt, fort­set­ter Mat­hie­sen.

Hun vi­ser til at mens det på lands­ba­sis er åtte pro­sent av ar­beids­ta­ker­ne som er di­rek­te til­knyt­tet til in­du­stri­en, er det sam­me tal­let for Sør­lan­det det dob­belte.

– Eøs-av­ta­len ut­vi­der hjemme­mar­ke­det vårt fra fem til 500 mil­lio­ner men­nes­ker. Mar­keds­ad­gang er alfa og omega for et lite land som Nor­ge, og økt han­del gir ar­beids­plas­ser og økt vel­stand, sier re­gion­di­rek­tø­ren og leg­ger til at hele 80 pro­sent av vår eks­port går til EU.

– IKKE BARE TOLLFRIHET

3B Fi­bre­glass, som ny­lig vant Eks­port­pri­sen 2017, pro­du­se­rer glass­fi­ber til vi­de­re pro­ses­se­ring til uli­ke pro­duk­ter in­nen vindog bil­in­du­stri­en. Blant an­net er hvert tred­je ro­tor­blad til vind­møl­ler i Euro­pa la­get med glass­fi­ber fra Birkenes-be­drif­ten.

– Pri­sen un­der­stre­ker på man­ge må­ter hvor vik­tig til­gan­gen til Eu-mar­ke­det er. Og det be­står ikke bare av et toll­fritt mar­ked, men blant an­net også av fri til­gang til det euro­pe­is­ke virke­mid­del­ap­pa­ra­tet som gir oss mu­lig­he­ten til å ut­vik­le ny tek­no­lo­gi for sta­dig å være kon­kur­ranse­dyk­ti­ge nok, for­tel­ler Øst­by.

Fab­rikk­sje­fen me­ner pro­sess- in­du­stri­be­drif­ten i Birkenes er en ty­pisk re­pre­sen­tant for in­du­stri­en på Sør­lan­det.

– In­du­stri­be­drif­te­ne i Ag­der eks­por­te­rer sto­re de­ler av pro­duk­sjo­nen, ska­per sto­re ver­di­er for lo­kal­sam­fun­net og gir ring­virk­nin­ger for næ­rings­li­vet i om­rå­det. Noe til­knyt­nin­gen til Eu-mar­ke­det har en stor del av æren for, me­ner Øst­by.

– BØR VÆRE FOR­SIK­TI­GE

– Men dere fryk­ter vel ikke at Nor­ge vil skro­te Eøs-av­ta­len?

– Nei, det tror jeg ikke no­en re­gje­rin­ger tør prø­ve seg på. Men Nor­ge skal være vel­dig for­sik­ti­ge med å gjø­re end­rin­ger i den guns­ti­ge av­ta­len som har tjent oss i 25 år. Det er bare å føl­ge med på hva som fore­går nå i Stor­bri­tan­nia, sva­rer Mat­hie­sen.

– Hva vil kon­se­kven­se­ne være? – Det sier vel an­de­len av vår ek- sport til EU det mes­te om, sva­rer Øst­by, som har sett be­drif­ten øke om­set­nin­gen med drøye 200 mil­lio­ner de sis­te tre åre­ne.

– Om­set­nings­veks­ten skyl­des i ho­ved­sak økt vo­lum, for­bed­ret pro­dukt­miks, va­lu­ta- og pris­end­rin­ger. Og rom­met vi har for å øke vo­lu­met vi­de­re lig­ger i det euro­pe­is­ke mar­ke­det, som for øv­rig økte med fire pro­sent fra 2015 til 2016, fort­set­ter Øst­by.

– Med­lem­me­ne våre me­ner det­te er en sak vi bør ta tak i. Eøs-av­ta­len gir oss en enk­le­re hver­dag, en­ten du rei­ser i jobb­opp­drag, er tu­rist el­ler stu­dent. Og nett­opp på grunn av EØS-AV­ta­len kan vi del­ta i kon­kur­ran­sen om opp­drag der, på lik lin­je med be­drif­ter i Sve­ri­ge el­ler Slo­va­kia, sier Mat­hie­sen.

FOTO: RICHARD NO­DE­LAND

Eøs-av­ta­len er svært vik­tig for den in­du­stritun­ge lands­de­len i sør, på­pe­ker Si­ri Mat­hie­sen, re­gion­di­rek­tør for NHO Ag­der og Hei­ne Øst­by, ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør i 3B Fi­bre­glass.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.