– Tve­eg­get sverd

Faedrelandsvennen - - ØKONOMI -

– Det er nok del­te me­nin­ger her i sør om Eøs-av­ta­len, sier Kjell Ar­ne An­der­sen, dis­trikts­sek­re­tær i EL- og IT­for­bun­det Ag­der, en av fire Lo-for­bund som har ved­tak på å si opp Eøs-av­ta­len.

– Vi inn­ser at vi i Ag­der har levd godt med Eøs-av­ta­len, sær­lig i tida med uro­lig­he­ter og kri­ser vi nå har vært gjen­nom. Sam­ti­dig er for­bun­dets of­fi­si­el­le stand­punkt at av­ta­len un­der­gra­ver våre fag­li­ge ret­tig­he­ter, for­kla­rer An­der­sen, som me­ner stor­ka­pi­ta- len vin­ner fram på be­kost­ning av nett­opp ar­beids­ta­ker­ne og de­res ret­tig­he­ter.

– Vi er ikke med på å for­me vår egen fram­tid på sam­me måte som før. Ut­vik­lin­gen den sei­ne­re tid går hel­ler ikke i rik­tig ret­ning, med vok­sen­de ar­beids­livs­kri­mi­na­li­tet som sprer seg fra stor­by­ene og ut­over.

– Hva er al­ter­na­ti­vet til EØS? – Det er det som er ut­ford­rin­gen. Men vi øns­ker stør­re inn­fly­tel­se på av­tale­ver­ket for ar­bei­der­nes ret­tig­he­ter, sva­rer An­der­sen.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.