300 mil­lio­ner i over­skudd etter skatt

Faedrelandsvennen - - ØKONOMI - RICHARD NO­DE­LAND

Ag­der Ener­gi kun­ne no­te­re seg for 300 mil­lio­ner kro­ner i over­skudd etter skatt av en om­set­ning på 2,9 mil­li­ar­der i førs­te kvar­tal.

– Kvar­ta­let er pre­get av fort­satt god drift og gode re­sul­ta­ter fra vann­kraft­virk­som­he­ten med høy­ere opp­nåd­de pri­ser enn i fjor og fort­satt høy produksjon, skri­ver kon­sern­sjef Tom Ny­sted i presse­mel­din­gen som føl­ger første­kvar­tals­rap­por­ten for Ag­der Ener­gi.

Rap­por­ten vi­ser blant an­net at drifts­inn­tek­te­ne steg med 577 mil­lio­ner i førs­te kvar­tal av 2017, sam­men­lig­net med sam­me pe­rio­de i 2016. Re­sul­tat etter skatt økte for øv­rig med 22 mil­lio­ner i sam- me pe­rio­de (alle tall etter GRS – god regn­skaps­skikk, journ.anm.)

Om lag 300 mil­lio­ner av øk­nin­gen i om­set­nin­gen skyl­des opp­kjø­pet av Los Energy.

– Kon­ser­nets pris­sik­ring har gitt so­li­de, men la­ve­re bi­drag enn i sam­me pe­rio­de i fjor. La­ve­re inn­tekts­ram­me som føl­ge av en­gangs­ef­fek­ter i fjor­årets ram­me ga nett­virk­som­he­ten en re­sul­tat­ned­gang i kvar­ta­let, skri­ver kon­sern­sje­fen vi­de­re.

Vann­kraft­pro­duk­sjo­nen i førs­te kvar­tal var på 2716 giga­watti­mer (mot 3168 GWH i førs­te kvar­tal 2016), noe som til­sva­rer år­lig strøm­for­bruk for om lag 109.000 hus­hold­nin­ger.

Res­surs­si­tua­sjo­nen var ved ut­gan­gen av kvar­ta­let la­ve­re enn nor­malt. Gjen­nom­snitt­lig spot- pris for Sørvest-nor­ge var 27,8 øre/kwh, en oppgang på 32 pro­sent sam­men­lig­net med sam­me kvar­tal i fjor.

Kraft­pri­se­ne for 2017 for­ven­tes el­lers å lig­ge om­trent på nivå med fjor­året, men vil fra og med 2018 fal­le til et la­ve­re nivå. Ved ut­gan­gen av kvar­ta­let had­de kon­ser­net en la­ve­re res­surs­be­hold­ning (vann og snø) enn nor­malt, og Ag­der Ener­gi for­ven­ter fram­over en ned­gang fra de høye pro­duk­sjons­ni­vå­ene som har vært de sis­te tre åre­ne til et mer nor­malt nivå.

I nett­sel­ska­pet for­ven­tes det en la­ve­re inn­tekts­ram­me og et la­ve­re re­sul­tat i 2017.

ARKIV FOTO

Førs­te kvar­tal end­te med et re­sul­tat på 300 mil­lio­ner av en om­set­ning på 2,9 mil­li­ar­der kro­ner for lan­dets tred­je størs­te energi­pro­du­sent.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.