NOV i moms-klinsj med Skatt Sør

Faedrelandsvennen - - ØKONOMI - RU­NE ØIDNE REINERTSEN

NOV og Skatt Sør stri­des om do­ku­men­ta­sjons­krav ved eks­ports­alg. I au­gust skal Kris­tian­sand ting­rett døm­me.

– Det drei­er seg mer om prin­sip­per enn be­lø­pet på to mil­lio­ner kro­ner. Bran­sjen tren­ger å vite hva som skal til for å kun­ne fak­tu­re­re uten moms, sier fi­nans­di­rek­tør Per Geir Løv­stad hos National Oil­well Var­co Nor­way på Dvergs­nes i Kris­tian­sand.

22. og 23. au­gust stil­ler han og ad­vo­kat Gau­te Øver­land Corne­li- us­sen på sak­sø­ker­si­den i Kris­tian­sand ting­rett. På sak­søkt­si­den kom­mer Skatt Sør til å be­fin­ne seg, re­pre­sen­tert ved ad­vo­kat Ka­ren Mel­lin­gen fra Re­gje­rings­ad­vo­ka­ten.

Løv­stad for­kla­rer nær­me­re hva tvis­ten drei­er seg om:

– Det drei­er seg om eks­ports­alg, nær­me­re be­stemt av ut­styr som mon­te­res på skip el­ler rig­ger ved nors­ke verft. Ett spørs­mål som må av­kla­res, er i hvil­ken grad ut­sty­ret er olje­re­la­tert. Det­te er vik­tig for bran­sjen å få en av­kla­ring på, sier Per Geir Løv­stad.

Som kjent le­ve­rer det nors­ke National Oil­well Var­co off­shore bore- og løfte­ut­styr.

Løv­stad kan el­lers for­tel­ler at Skatt Sør gjen­nom­før­te mom­s­et­ter­syn hos be­drif­ten for et par år si­den.

– Det var da den­ne sa­ken ble ak­tua­li­sert. De fles­te av Skatt Sørs anke­punk­ter er ute av ver­den, men fire-fem sa­ker som har med krav til moms­do­ku­men­ta­sjon å gjø­re, gjen­står alt­så, sier han.

Hos Re­gje­rings­ad­vo­ka­ten er Ka­ren Mel­lin­gen enig i Løv­stads syn på sa­ken.

– Ja, det drei­er seg om do­ku­men­ta­sjons­krav, be­kref­ter hun.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.