Folk flest om for­ny­bar ener­gi

I Nor­ge pre­ger kli­ma- og energi­spørs­mål sam­funns­de­bat­ten mer enn i man­ge and­re land.

Faedrelandsvennen - - MENING - TOM NY­STED, kon­sern­sjef i Ag­der Ener­gi

Der­for vil­le vi fin­ne ut hva folk flest tror om energi­mik­sen i frem­ti­den, hvil­ke for­vent­nin­ger de har til de klima­må­le­ne og hva de me­ner Nor­ge som vann­kraft­na­sjon kan bi­dra med i Euro­pas sat­sing på for­ny­bar ener­gi.

En undersøkelse Nor­stat har gjen­nom­ført for Ag­der Ener­gi vi­ser at folk er godt ori­en­tert om fakta. De vet at i Nor­ge blir elek­tri­si­tet pro­du­sert så å si bare med vann­kraft. Et stort fler­tall vet også at kull og atom­kraft do­mi­ne­rer i euro­pe­isk elek­tri­si­tets­pro­duk­sjon. Men man­ge har ikke fått med seg at for­ny­ba­re kil­der som vind, vann, sol og bio­mas­se til sam­men er i om­trent sam­me stør­rel­ses­or­den.

Et fler­tall tror at ca. 3 pro­sent av ver­dens elek­tri­si­tet kom­mer fra sol­ener­gi. Det er ri­me­lig rik­tig, fa­sit er om lag 1 pro­sent. På spørs­mål om vind­kraft me­ner den størs­te grup­pen at den ut­gjør ca. 3 pro­sent av ver­dens elek­tri­si­tets­pro­duk­sjon. Det er gans­ke pre­sist.

På spørs­mål om kul­l­ener­gi svar­te fler­tal­let 30 pro­sent og nes­ten like man­ge 40 pro­sent. Det sis­te er rik­tig, og det førs­te i nær­he­ten: Glo­bal elek­tri­si­tet fra kull ut­gjør mel­lom 38 og 40 pro­sent år­lig.

Hvor­dan tror så folk at energi­mik­sen vil se ut fram­over? So­len vin­ner over­le­gent. 60 pro­sent me­ner den vik­tigs­te for­ny­ba­re ener­gi­en i frem­ti­den vil bli sol­ener­gi, selv om den i dag er en mar­gi­nal bi­drags­yter. På en so­lid an­nen­plass kom­mer vind­kraft, som iføl­ge de fles­te fag­folk vil bli langt vik­ti­ge­re enn sol­ener­gi. Kar­bon­fangst, som man­ge fors­ke­re me­ner er en for­ut­set­ning for å nå 2-gra­ders­må­let, kom­mer et styk­ke ned på for­vent­nings­lis­ten.

Be­folk­nin­gen er delt i to om grønn frem­tid: Et knapt fler­tall tror at kull, olje og gass om 20 år fort­satt vil være størst i ver­dens elek­tri­si­tets­pro­duk­sjon. Men over 40 pro­sent me­ner at for­ny­bar ener­gi vil være størst.

En lig­nen­de deling fin­ner vi om grøn­ne ar­beids­plas­ser. 45 pro­sent tror vi i 2030 vil ha fle­re «grøn­ne ar­beids­plas­ser» i Nor­ge enn ar­beids­plas­ser i olje- og

Fle­re kab­ler vil også øke verdi­ska­pin­gen i Nor­ge: Vi får et stør­re mar­ked for kraft­over­skud­det.

gass­næ­rin­gen, mens 50 pro­sent ikke tror det.

Vil ver­den nå 2-gra­ders­må­let, slik Pa­ris-av­ta­len for­plik­ter til? Her er folks skep­sis gans­ke ty­de­lig. 56 pro­sent tror ikke det, mens 37 pro­sent tror det er mu­lig.

Men nes­ten in­gen tror på po­li­ti­ker­nes bilam­bi­sjo­ner: Det er bred po­li­tisk enig­het om at det i Nor­ge i 2025 bare skal sel­ges nye bi­ler med null­ut­slipp. Her er det front­kol­li­sjon mel­lom vel­ge­re og po­li­ti­ker­ne. Nes­ten 90 pro­sent av be­folk­nin­gen tror ikke på det­te og bare litt over 10 pro­sent tror po­li­ti­ker­ne har rett. J a til Euro­pa: Mens de­ler av fag­be­ve­gel­sen i åre­vis har be­kjem­pet mel­lom­lands­kab­ler for­di man me­ner det ikke er vår jobb å un­der­støt­te energi­løs­nin­ger i and­re euro­pe­is­ke land, me­ner folk flest det mot­sat­te. Ar­bei­der­par­ti­et har lo­vet å stop­pe kon­se­sjon til eng­lands­ka­be­len Northcon­nect der­som par­ti­et kom­mer i re­gje­ring etter val­get, men fag­be­ve­gel­sen og Ap er i utakt med fol­ket: Over 70 pro­sent me­ner vi må støt­te euro­pe­isk for­ny­bar­sats­ning med norsk vann­kraft. Det gjel­der også blant Aps vel­ge­re.

Det­te re­sul­ta­tet gle­der meg spe­si­elt, for­di norsk for­ny­bar­støt­te til Euro­pa også hand­ler om verdi­ska­ping i norsk kraft­næ­ring. I den po­li­tis­ke de­bat­ten om mel­lom­lands­kab­ler, det grøn­ne skif­tet og norsk in­du­stri­ut­vik­ling mang­ler den­ne di­men­sjo­nen full­sten­dig. Kraft­bran­sjen be­hand­les som om dens enes­te rol­le er å un­der­støt­te kraft­in­ten­siv in­du­stri her til lands, selv om kraft­bran­sjen fak­tisk er den størs­te øko­no­mis­ke verdi­ska­pe­ren i fast­lands­in­du­stri­en. I 2016 var kraft­bran­sjens an­del av den na­sjo­na­le verdi­ska­pin­gen på 63 mil­li­ar­der kro­ner, 2.7 pro­sent av den sam­le­de verdi­ska­pin­gen i fast­lands-nor­ge. Kraft­bran­sjen har 10 gan­ger stør­re brut­to verdi­ska­ping enn alu­mi­ni­ums­in­du­stri­en, 6 gan­ger stør­re verdi­ska­ping enn den sam­le­de me­tall­in­du­stri­en, og om lag 3 gan­ger så høy verdi­ska­ping som hele kraft­in­ten­siv in­du­stri.

I lø­pet av 10 år har kraft­sel­ska­pe­ne le­vert 113 mil­li­ar­der kro­ner i ut­byt­te til sine ei­ere, kom­mu­ner, fyl­ker og stat. Sta­tens skatte­inn­tek­ter fra sel­ska­pe­ne var i sam­me pe­rio­de på hele 90 mil­li­ar­der kro­ner. Dess­uten mot­tar kom­mu­ner og stat inn­tek­ter fra kon­se­sjons­kraft, kon­se­sjons­av­gif­ter og ei­en­doms­skatt. Mel­lom­lands­kab­ler gjør det mu­lig å støt­te euro­pe­isk for­ny­bar­sat­sing ved å le­ve­re norsk vann­kraft når vin- den ikke blå­ser og so­len ikke skin­ner. Men fle­re kab­ler vil også øke verdi­ska­pin­gen i Nor­ge: Vi får et stør­re mar­ked for kraft­over­skud­det, og vi får be­talt for å le­ve­re flek­si­bi­li­tet til vind- og sol­par­ker.

Å iso­le­re kraft­næ­rin­gen fra det­te mar­ke­det for å pres­se pri­se­ne ned i Nor­ge og sub­si­di­ere me­tall­in­du­stri­en, er å un­der­gra­ve verdi­ska­pin­gen i kraft­bran­sjen. N VES di­rek­tør Per San­de­rud sa det gans­ke ty­de­lig på årets Vin­ter­kon­fe- ran­se:

– Det er flott at norsk in­du­stri bru­ker mer strøm. Men jeg tror det er dumt å bru­ke all den­ne ver­di­ful­le og flek­sib­le kraf­ten på smelte­verk som står og små­put­rer hele året.

Be­folk­nings­un­der­sø­kel­sen vi­ser at det er fle­re enn Per San­de­rud og meg som me­ner at det er dumt.

FOTO: NTB SCANPIX

I lø­pet av 10 år har kraft­sel­ska­pe­ne le­vert 113 mil­li­ar­der kro­ner i ut­byt­te til sine ei­ere, kom­mu­ner, fyl­ker og stat, skri­ver ar­tik­kel­for­fat­te­ren.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.