Ulov­lig ok­ku­pa­sjon av Pa­le­sti­na og fri­hets­kamp

Faedrelandsvennen - - MENING - KJE­TIL TED­NES, Man­dal

I di­ver­se ny­li­ge inn­legg i Fædre­lands­ven­nen av blant and­re stor­tings­re­pre­sen­tan­te­ne Sy­ver­sen og Grø­van fra KRF er de pa­le­stins­ke selv­styre­myn­dig­he­te­ne be­skyldt for å yte øko­no­misk støt­te til pa­le­stins­ke ”ter­ro­ris­ter” som sit­ter i is­ra­els­ke fengs­ler.

Først må be­mer­kes at i ho­ved­sak er det fa­mi­lie­ne til de fengs­le­de som får en øko­no­misk kom­pen­sa­sjon for at de har mis­tet en for­sør­ger, ikke en lønn el­ler be­løn­ning til den fengs­le­de.

I til­legg har Kas­hei­kal, som er leder av De­mo­kra­te­ne, hev­det at Nor­ge nå må flyt­te sin am­bas­sa­de i Is­rael til Je­ru­sa­lem. I for­bin­del­se med det­te kan det sy­nes nød­ven­dig å på­pe­ke føl­gen­de:

FNS for­skjel­li­ge or­ga­ner har i åre­nes løp kri­ti­sert og for­dømt den is­ra­els­ke ok­ku­pa­sjo­nen av de pa­le­stins­ke om­rå­de­ne på Jor­dans vest­bredd i utal­li­ge re­so­lu­sjo­ner og ut­ta­lel­ser. Den sis­te re­so­lu­sjo­nen i fra FNS sik­ker­hets­råd av 23.12.2016 (re­so­lu­sjon 2334) er for­mo­dent­lig den kla­res­te og vik­tigs­te, og i alle fall den mest opp­da­ter­te og ak­tu­el­le. 14 av sik­ker­hets­rå­dets 15 med­lem­mer (USA av­holdt seg i fra å stem­me, men ned­la ikke veto) ut­tal­te at de is­ra­els­ke bo­set­tin­ge­ne på ok­ku­pert pa­le­stinsk ter­ri­to­ri­um, in­klu­dert Øst-je­ru­sa­lem som Is­rael for­melt an­nek­ter­te ved et lov­ved­tak al­le­re­de i 1980, ikke var ju­ri­disk hold­ba­re, og at de ut- gjor­de et åpen­bart brudd på folke­ret­ten.

I ar­tik­kel 49 i den fjer­de Ge­neve­kon­ven­sjo­nen av 1949, som 196 sta­ter in­klu­dert Nor­ge og Is­rael har slut­tet seg til, he­ter det: ”Ok­ku­pa­sjons­mak­ten kan ikke de­por­te­re el­ler flyt­te en del av sin egen si­vil­be­folk­ning til det om­rå­de som den ok­ku­pe­rer.” Vi­de­re ut­tal­te sik­ker­hets­rå­det i re­so­lu­sjon 2334 at de folke­retts­stri­di­ge is­ra­els­ke bo­set­tin­ge­ne var ho­ved­hind­rin­gen for gjen­nom­fø­ring av en vi­sjon om to sta­ter i fre­de­lig sam­ek­sis­tens in­nen­for in­ter­na­sjo­nalt aner- kjen­te gren­ser.

Ve­d­rø­ren­de ter­ro­risme­spørs­må­let står vi over­for den klas­sis­ke mot­set­nin­gen. Et folk som er ut­satt for en ulov­lig ok­ku­pa­sjon, ser på dem som ut­fø­rer hand­lin­ger ret­tet mot ok­ku­pan­ten som lov­li­ge fri­hets­kjem­pe­re, mens ok­ku­pan­ten ser på dem som ter­ro­ris­ter. I mo­ti­ve­ne til en lov­sak klar­gjor­de det nors­ke Jus­tis­de­par­te­men­tet i Lon­don un­der 2. ver­dens­krig i den­ne sam­men­heng at ” … hand­lin­ger som så langt fra å være kri­mi­nel­le i van­lig me­ning, tver­t­om er mo­ralsk høy­ver­di­ge som opp­fyl­lel­se av en pa­trio­tisk plikt, f. eks sa­bo­ta­sje­hand­lin­ger be­gått av be­folk­nin­gen på ok­ku­pert om­rå­de”. Den nors­ke hjemme­fron­ten tok i lø­pet av 5 år ini­tia­tiv til og/el­ler ut­før­te hand­lin­ger som med­før­te tap av en rek­ke tys­ke og nors­ke liv, også si­vi­le på beg­ge si­der.

Er Sy­ver­sen og Grø­van ueni­ge i de nevn­te kon­klu­sjo­ne­ne i sik­ker­hets­rå­dets re­so­lu­sjon 2334? Og sy­nes her­re­ne at den nors­ke hjemme­fron­tens ak­sjo­ner un­der 2. ver­dens­krig var ter­ro­ris­me el­ler en mo­ralsk høy­ver­dig fri­hets­kamp, som opp­fyl­lel­se av en pa­trio­tisk plikt?

❞ Sy­nes Grø­van og Sy­ver­sen at den nors­ke hjemme­fron­tens ak­sjo­ner un­der 2. ver­dens­krig var ter­ro­ris­me el­ler en mo­ralsk høy­ver­dig fri­hets­kamp?

FOTO: NTB SCANPIX

FNS for­skjel­li­ge or­ga­ner har i åre­nes løp kri­ti­sert og for­dømt den is­ra­els­ke ok­ku­pa­sjo­nen, skri­ver inn­sen­de­ren. Bil­det er fra Bet­le­hem.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.