Søg­ne og Song­da­len

Faedrelandsvennen - - MENING - LEIV TORS­TVEIT GERD ALISE OG SVEIN LOCHNER, Tinn­heia

I Søg­ne er det eit dår­leg sam­ar­beid mel­lom dei folke­val­de og ad­mi­ni­stra­sjo­nen.

●● Folk i Søg­ne vil ikkje at kom­mu­nen skal slå seg sa­man med Kris­tian­sand.

I Song­da­len er det eit godt sam­ar­beid mel­lom dei folke­val­de og ad­mi­ni­stra­sjo­nen. Folk i Song­da­len vil slå seg sa­man med Kris­tian­sand.

Els­kar folk i Søg­ne å krang­le? Som ein del av Kris­tian­sand, får dei mind­re rom å krang­le i. Er det der­for det er så stor skil­nad mel­lom Søg­ne og Song­da­len?

Mos­ké­en kom­mer til å lig­ge rett ved den mest tra­fi­ker­te vei­en på Tinn­heia og vil gi sto­re tra­fikk­pro­blem. Det er i dag ikke nok par­ke­rings­plas­ser. På de få åre­ne som den ser­bis­ke-or­to­dok­se me­nig­het har vært på nabo­tom­ta har be­sø­ken­de til mø­te­ne dob­let seg, noe som med­fø­rer par­ke­ring i bo­lig­om­rå­der og bu­tikk­sen­te­ret. Så noe sam­bruk av par­ke­rings­plas­ser med den ser­bisk-or­to­dok­se me­nig­het på nabo­tom­ta er urea­lis­tisk.

Mos­ké­en i Kvad­ra­tu­ren har også økt med dob­belt av be­sø­ken­de med den føl­ge at det er for lite par­ke­rings­plas­ser. Kom­mu­nen bør fin­ne en an­nen tomt som er stor nok for en slik mos­ké med de di­men­sjo­ner som det her er snakk om og nok par­ke­rings­plas­ser i for­hold til frem­ti­di­ge øk­ning i be­sø­ken­de.

Det vi øns­ker oss her på Tinn­heia er at tom­ta blir brukt slik at vi alle som bor her har nyt­te av den.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.