Da er syk­kel­ses­on­gen i gang igjen

Faedrelandsvennen - - MENING -

De bok­sta­ve­lig pop­per opp fra alle kan­ter, spe­si­elt når du for­ven­ter det minst! Hva er egent­lig så spe­si­elt med det­te «dy­ret»? De vil gjer­ne bli hørt, men helst ikke sett.

●● De vil bli «rett­fer­dig» be­hand­let, men tar ofte «snar­vei­er» for å nå sine mål. De åler seg gjen­nom tra­fik­ken og men­neske­meng­de i gå­ga­te­ne. De er av og til som lop­per, vans­ke­lig å få tak på og me­get ir­ri­te­ren­de! Re­fleks er en uting for dem og å være syn­lig i tra­fik­ken er gans­ke uhørt.

Selv­føl­ge­lig, det fin­nes all­tid unn­tak. Da kom­mer de som et fly, inn for lan­ding, med blin­ken­de lys både foran og bak og plin­ger som om det gjel­der en ut­ryk­ning.

Som gå­en­de må du be­ve­ge deg yt­terst for­sik­tig i det of­fent­li­ge rom, det kan all­tid duk­ke opp en «farts­dje­vel» uven­tet rund nes­te sving! Vi gå­en­de blir jo an­sett som «por­ter» i en slal­om­bak­ke på gang og syk­kel­vei­er, jo tet­te­re de kan pas­se­re oss jo bed­re blir ti­den ved å kom­me i mål (på jobb).

Er det for­res­ten slutt med å gå av syk­ke­len ved gang­fel­tet? Det he­ter jo «gang­felt» og er ikke en hin­der i hekke­løp.

Alt i alt syns jeg at vi kun­ne leve i for­dra­ge­lig­het med hver­and­re og vise litt hen­syn. Re­spek­ter skil­tin­gen ved gå­ga­te­ne og fot­gjen­ger­ne bør bru­ke ho­det og øy­ene, de også!

Frank VAN DER klei

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.