Mos­ké på Tinn­heia

Faedrelandsvennen - - MENING -

I april har Fædre­lands­ven­nen et styk­ke an­gå­en­de mos­ké på Tinn­heivei­en hvor Ag­der Taxi nå hol­der til og hvor det frem­går at kom­mu­nen er po­si­tiv til mos­ké på det­te sted.

●● Det­te til tross for at stor­de­len av Tinn­heias be­folk­ning har sagt nei til mos­ké på den­ne tom­ta. Ven­ke Moe ut­ta­ler at bygg for re­li­gions­ut­øvel­se bør lig­ge der folk bor. Men det er in­gen ting i vei­en for at kirke­bygg/mos­ké kan lig­ge i ut­kant­strøk av sen­trum el­ler i in­du­s­tri­om­rå­der slik som Fi­ladel­fia i Ven­ne­sla og Salem på Lund. I det­te til­fel­le blir en mos­ké pres­set inn i en alt­for li­ten tomt i et al­le­re­de etab­lert bo­lig­om­rå­de.

Mos­ké­en pas­ser ikke inn, den har alt­for stor di­men­sjon til en så li­ten tomt. Med kup­pel og bønne­tårn som blir like høye som nabo­blok­ke­ne, blir det­te for do­mi­ne­ren­de midt i be­byg­gel­sen.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.