Hva er by­ut­vik­ling?

Faedrelandsvennen - - MENING -

Po­li­ti­ker­ne plan­leg­ger en van­da­li­se­ring av tu­sen­vis av hjem til be­folk­nin­gen rundt Top­dals­fjor­den ved å fore­slå con­tai­ner­hav­na flyt­tet 3 km fra sen­trum.

Her er det al­le­re­de en stor og ek­sis­te­ren­de be­folk­ning på ca. 30.000 kris­tian­san­de­re med like stort be­hov som de frem­ti­di­ge 8.000 nye inn­byg­ger­ne i Kvad­ra­tu­ren til rent vann, ren luft, grønt­om­rå­der i nær­om­rå­det og støy­frie bo­lig­om­rå­der.

Co­lor­line klar­te å over­be­vi­se po­li­ti­ker­ne om at en ferje­havn i Vi­ge både var dår­lig politikk. Pas­sa­sje­re­ne vil til den bes­te hav­na i Kris­tian­sand, nem­lig den i Kvad­ra­tu­ren. Det vil også bru­ker­ne av con­tai­ner­hav­na, iføl­ge nest­le­der i havne­sty­ret. I Ves­ter­hav­na lig­ger det jern­bane­spor helt nede i sjø­kan­ten. I for­bin­del­se med det nye Gart­ner­løkke­krys­set må det kun­ne være mu­lig å leg­ge fle­re spor ned dit og ut­vik­le hav­na vest­over.

Kom­mu­nen har nett­opp lagt frem tall for støy­pla­ge­ne ved en ut­byg­ging av containerhavn i Kongs­gård/vi­ge. «Lov­lig støy» kal­ler tek­nisk di­rek­tør Rag­nar Even­sen de pla­ge­ne som re­du­se­rer livs­kva­li­te­ten, øde­leg­ger natte­søv­nen og re­du­se­rer ver­di­en av bo­li­ge­ne for be­bo­ere i det­te om­rå­det. Men hvis flyt­tin­gen skal bli god bu­tikk, må ak­ti­vi­te­ten og støy­en økes dras­tisk, noe Lind­jord har en rø­ren­de tro på at ny tek­no­lo­gi skal løse (Fædre­lands­ven­nen, 27. april 2017, s. 3). Det er en ky­nisk lo­gikk Lind­jord leg­ger for da­gen ved å åpne for ut­byg­ging og mer støy.

Det er ikke førs­te gang rap­por­ter leg­ger frem guns­ti­ge tall for det som kan styr­ke ut­byg­gers pla­ner. Vi hus­ker do­ku­men­ta­sjo­nen over vær- og tåke­for­hold da fly­plas­sen på Gar­de­moen ble plan­lagt. I etter­tid (all­tid i etter­tid) vis­te dis­se seg å være di­rek­te feil­ak­ti­ge.

Er det slik å for­stå at si­den vi al­le­re­de er så pla­get av støy spil­ler det in­gen rol­le om vi be­las­tes yt­ter­li­ge­re? Slik lo­gikk er det bare ky­ni­ke­re som ak­sep­te­rer. Forsk­ning på støy og helse er bare i sin spe­de be­gyn­nel­se, men ten­den­sen er så­pass sik­ker at po­li­tis­ke par­ti­er tar opp støy­be­kjem­pel­se i sine pro­gram­mer. Vi som bor langs E 18, og som med ret­te fryk­ter økt støy i for­bin­del­se med ny containerhavn i våre bo­lig­om­rå­der sto­ler i alle fall mer på egen kropp og egen hør­sel, enn på Nor­con­sults tall. Støy­pla­ge­ne lø­ses nep­pe ved at po­li­ti­ker­ne øker kil­de­ne til støy.

Kjæ­re po­li­ti­ke­re! Tenk på hva som kan ska­pes rundt Top­dals­fjor­den av so­li­da­risk by­ut­vik­ling av en helt an­nen og po­si­tiv ka­rak­ter. Dår­li­ge og di­rek­te ska­de­li­ge pla­ner for så stor del av be­folk­nin­gen i Kris­tian­sand er et mareritt for oss vel­ge­re og bør leg­ges på hyl­la for godt. Nå tren­ger vi skik­ke­li­ge vi­sjo­næ­re po­li­ti­ke­re som vi­ser ver­di­en av so­li­da­risk by­ut­vik­ling. Re­der Ei­nar Ras­mus­sen klar­te i sin tid å flyt­te pla­ner om fly­plass fra Bjørn­dals­s­let­ta til Kje­vik, Co­lor­line klar­te å be­hol­de ferje­kaia i Kvad­ra­tu­ren, og nå ut­ford­res da­gens po­li­ti­ke­re til å bru­ke fel­les­ska­pets res­sur­ser til å ut­vik­le hav­na, der den hø­rer hjem­me. Det­te er en leve­dyk­tig vi­sjon og re­ell by­ut­vik­ling til ALLE kris­tian­san­de­res bes­te. SIG­NE MA­RI WILAND, Nei til containerhavn Kongs­gård-vi­ge

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.