Stor takk til syke­hu­set og mam­mo­gra­fi­av­de­lin­gen

Faedrelandsvennen - - MENING -

Til­ba­ke til 1970 og man­ge år frem­over har jeg med­vir­ket og gjen­nom­ført man­ge stu­di­er om ar­beids­mil­jø og kreft ved in­du­stri­be­drif­ter i Ag­der­fyl­ke­ne.

●● Kreft­re­gis­te­rets un­der­sø­kel­ser ved Fal­con­brid­ge dan­net grunn­lag for til­sva­ren­de un­der­sø­kel­ser i hele lan­det. I den sis­te års­rap­por­ten fra Kreft­re­gis­te­ret er de vik­tigs­te un­der­sø­kel­se­ne om­talt. Ved Fal­con­brid­ge had­de vi et godt sam­ar­beid med be­drif­tens le­del­se og an­sat­te gjen­nom be­drifts­le­gen. Da de førs­te re­sul­ta­te­ne fore­lå ble le­del­sen og an­sat­te ori­en­tert og jeg hus­ker di­rek­tør Vig­støls ut­ta­lel­se om at alt måt­te frem, men først til an­sat­te. Det­te ble fulgt som et prin­sipp ved se­ne­re un­der­sø­kel­ser

Dr. Hø­ge­tveit som var be­drifts­lege ved be­drif­ten i 1970-åre­ne fikk for­øv­rig Kon­gens for­tjenst­me­dal­je for med­virk­ning i det­te kreft­fore­byg­gen­de ar­bei­det. Det er gle­de­lig at den sis­te rap­por­ten fra Kreft­re­gis­te­ret vi­ser in­gen til­fel­le av kreft i nese/bi­hu­ler blant an­sat­te og in­gen over­ri­si­ko for lunge­kreft.

I alle år med yr­kes­be­tin­get kreft opp­ar­bei­det jeg meg en pro­fe­sjo­nell hold­ning til pro­ble­me­ne, men i slut­ten av mars i år fikk min kone på­vist en kreft­syk­dom som for­and­ret meg per­son­lig. Det er nem­lig fø­lel­ses­mes­sig stor for­skjell på en forsk­nings­an­svar­lig opp­ga­ve og en kreft­syk­dom i fa­mi­li­ens nær­het. Min kone ble inn­kalt til Sør­lan­dets syke­hus for mam­mo­gra­fi etter hen­vis­ning fra fast­le­ge i Oslo. Hun ble inn­kalt 2-3 da­ger etter at vi flyt­tet til vår som­mer­bo­lig i Tvede­strand. Hun fikk på­vist bryst­kreft ved un­der­sø­kel­sen med til­bud om ope­ra­sjon 3 da­ger se­ne­re ved syke­hu­set.

Min kone tok re­sul­ta­tet med fat­ning, mens jeg føl­te at livs­si­tua­sjo­nen min ble end­ret. Ope­ra­sjo­nen gikk bra med god fort­lø­pen­de in­for­ma­sjon fra syke­plei­er og lege. Min kone var til kon­troll 2-3 uker se­ne­re når alle la­bo­ra­to­rie­prø­ve­ne fore­lå. Kon­klu­sjo­ne­ne ble un­der­teg­net med et smi­len­de hode av kon­takt­syke­plei­er og over­le­gen.

Den se­ne­re tid har vi på ge­ne­relt grunn­lag blitt in­for­mert om ne­ga­ti­ve for­hold ved lan­dets syke­hus. Vår opp­le­vel­se er imid­ler­tid en sol­skinns­his­to­rie som også hø­rer med i bil­det. Vi vil der­for tak­ke Sør­lan­dets syke­hus for en strå­len­de be­hand­ling både fag­lig og so­si­alt.

JOR­UNN OG AA­GE AN­DER­SEN

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.