Psy­kisk helse er vik­tig for unge

Faedrelandsvennen - - MENING -

For den­ne re­gje­rin­gen har psy­kisk helse vært en stor­sat­sing sam­men med en rek­ke and­re helse­om­rå­der. Den må fort­set­te.

●● Det rap­por­te­res om fle­re og fle­re unge som sli­ter med psy­kisk helse. For Frp er det der­for av­gjø­ren­de at stor­sat­sin­gen fort­set­ter. Blant an­net er det blitt be­vil­get økte mid­ler til kom­mu­ne­nes psy­kis­ke helse­ar­beid, re­du­ser­te helse­køer og lagt til ret­te for fle­re psy­ko­lo­ger i kom­mu­ne­ne.

For førs­te gang har vi star­tet med pakke­for­løp i for­bin­del­se med ras­ke­re og bed­re kreft­be­hand­ling. Er­fa­rin­ge­ne fra det­te pakke­for­lø­pet vi­ser at nye ide­er kan gi bed­re løs­nin­ger for pa­si­en­te­ne, og der­for øns­ker vi å inn­føre et pakke­for­løp for psy­kis­ke li­del­ser.

Un­der den rødgrøn­ne re­gje­rin­gen sto det 270 000 nord­menn i helse­kø som ven­tet på å få nød­ven­dig helse­hjelp. Si­tua­sjo­nen var uver­dig for alt­for man­ge når man var nødt å ven­te på hjelp i må­neds­vis – kan­skje åre­vis. Slik skal man ikke opp­le­ve i Nor­ge og der­for er vi stol­te av å re­du­se­re helse­kø­ene. Det skal vi fort­set­te med.

Det er vik­tig at hjel­pen er nær. Der­for øns­ker re­gje­rin­gen fle­re psy­ko­lo­ger i den kom­mu­na­le helse- og om­sorgs­tje­nes­ten. I slut­ten av 2015 had­de over halv­par­ten av lan­dets kom­mu­ner og by­de­ler re­krut­tert psy­ko­log, og i 2016 la re­gje­rin­gen til ret­te for inn­til 150 nye psy­ko­lo­gårs­verk. Re­gje­rin­gen styr­ker også psy­ko­log­kom­pe­tan­sen med 20 nye mil­lio­ner kro­ner i 2017.

Med Frp i re­gje­ring går helse­po­li­tik­ken et steg i rik­tig ret­ning slik at vi hele ti­den kan sik­re gode og ras­ke til­bud i en el­lers gans­ke vans­ke­lig hver­dag for de som sli­ter med psy­kis­ke li­del­ser. Vi er nødt å sør­ge for at hjel­pen all­tid er nær og at per­sone­ne blir fulgt opp fra star­ten av. Da sik­rer vi oss et sys­tem som får folk for­te­re i be­hand­ling slik at vi slip­per tra­gis­ke hen­del­ser på grunn av mang­len­de hjelp og fag­per­so­nell. THE­ODOR BARNDON HEL­LAND,

stor­tings­kan­di­dat, Vest-ag­der Frp ANDREA CHRIS­TI­NA GONZALEZ,

Ag­der FPU

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.