Nei til å li­be­ra­li­se­re bru­ken av vann­scoo­te­re – et folke­krav!

Faedrelandsvennen - - MENING -

Fædre­lands­ven­nen had­de ny­lig et opp­slag om inn­spill til re­gje­rin­gens for­slag om å opp­he­ve vann­scoo­ter­for­skrif­ten.

●● Det ble her skre­vet at 11 av 17 inn­spill gikk mot å end­re bruk av det­te le­ke­tøy­et.

Det er vann­scoo­ter­en­tu­si­as­ter i al­li­an­se med Frp som har pres­set re­gje­rings­kol­le­ga Høy­re til å åpne for en li­be­ra­li­se­ring. Mot­stan­den er mas­siv og langt mer om­fat­ten­de enn det som frem­kom i re­por­ta­sjen.

I vin­ter var det en kronikk i riks­dek­ken­de avi­ser. I 8 punk­ter ble mot­stan­den mot en li­be­ra­li­se­ring av vann­scoo­ter­bru­ken gjen­nom­gått; stør­re fare for liv og helse, mis­triv­sel, ube­hag, kon­flikt og øket miljø­be­last­ning for dyre­liv. Un­der­skre­vet av Norsk Fri­lufts­liv, Den Nors­ke Tu­rist­for­ening, Sabi­ma, Padle­for­bun­det, Nor­ges Hytte­for­bund, Norsk Or­ni­to­lo­gisk For­ening, Na­tur­vern­for­bun­det, Fri­lufts­rå­de­nes Lands­for­bund, Nor­ges Seil­for­bund, For­bun­det KYS­TEN, Nor­ges Dykke­for­bund, Tra­fikk­ak­sjo­nen, Norsk Zoo­lo­gisk For­ening, Oslo­fjor­dens Fri­lufts­råd, Norsk For­ening mot støy, Nor­ges spei­der­for­bund, Nor­ges KFUK-KFUM Spei­der­ne, Klatre­for­bun­det. Man­ge re­gio­na­le or­ga­ni­sa­sjo­ner har nok latt seg re­pre­sen­te­re av sine ho­ved­or­ga­ni­sa­sjo­ner.

På Ag­der har sty­ret og det råd­gi­ven­de ut­val­get for land­skaps­vern­om­rå­de­ne Oks­øy-ry­vin­gen og Flekke­fjord ut­talt seg gjen­nom en svært grun­dig ut­ta­lel­se der Kyst­grunn­ei­er­la­get Sør ,VestAg­der Bon­de­lag, Vest-ag­der Bon­de og små­bru­kar­lag, Ag­der kyst­la­get, Fis­ker­la­get sør, Fo­rum for na­tur og fri­lufts­liv ,Na­tur­vern­for­bun­det i Vest-ag­der, Norsk or­ni­to­lo­gisk for­ening- Vest-ag­der, Ag­der fyl­ke­s­kyst­lag, Lis­ter fri­lufts­råd, Midt-ag­der fri­lufts­råd, Flekke­fjord og Oplands tu­rist­for­ening, Flek­ker­øy vel­for­ening og Vi­sit Sør­lan­det er re­pre­sen­tert. Og gjen­nom Fnf-ag­der har Nor­ges Je­ger og Fis­ker­for­bund i beg­ge Ag­der­fyl­ke­ne også sagt nei til å end­re da­gens ord­ning.

Det er in­gen tvil om at mot­stan­den er mas­siv og langt stør­re enn det som frem­kom i Fædre­lands­ven­nens opp­slag. Sa­ken drei­er seg ikke om rett­fer­dig­het; å like­stil­le vann­scoo­te­re med fri­tids­bå­ter, men om fast­bo­en­de, hytte­folk, fri­lufts­liv, dyre­liv - om Ag­der­kys­ten (for å hol­de oss til våre kyst­om­rå­der) er tjent med en yt­ter­li­ge­re øk­ning i miljø­be­last­nin­ge­ne gjen­nom mer fart, støy, uro, ut­slipp og for­bruk.

Om re­gje­rin­gen trum­fer gjen­nom en li­be­ra­li­se­ring av det­te le­ke­tøy­et, vil det være å neg­li­sje­re et folke­krav. PE­DER JO­HAN PE­DER­SEN, Na­tur­vern­for­bun­det i Vest-ag­der

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.