Coun­try­kon­gen spil­ler inn ju­bi­le Eums­al­bum

Bjøro Hå­land (73) har ikke gitt ut ny mu­sikk på ti år. Nå er han i Kongs­havn stu­dio og la­ger pla­ta som mar­ke­rer 50 år som ar­tist.

Faedrelandsvennen - - KULTUR - TEKST: TOR­GEIR EIKE­LAND tor­geir.eike­land@fvn.no

– Jeg had­de kom­met til ned­re Man­hat­tan som 17-åring i 1961, og var helt ne­derst på rang­sti­gen blant car­pen­ter­ne. Før had­de jeg job­bet i sko­gen og på går­den i Aud­ne­dal, og nå stod jeg og kik­ket opp på sky­skra­per­ne, sier Bjøro Hå­land.

Han for­tel­ler histo­ri­en om en av san­ge­ne på den kom­men­de ju­bi­le­ums­pla­ta. Den skal mar­ke­re fem­ti år som ar­tist, og Fædre­lands­ven­nen møt­te ham i Kongs- havn stu­dio un­der inn­spil­lin­gen.

Det var i 1967 Hå­land be­gyn­te å opp­tre med mu­sik­ken, etter å ha kom­met hjem fra New York året før. Frem­de­les reg­nes han som coun­try­kon­gen av Nor­ge, og de 22 al­bu­me­ne hans har solgt i fire mil­lio­ner ek­semp­la­rer. Den sis­te het «Diamonds are fore­ver» og kom i 2007.

BRA FOR STEM­MEN

– Ja, det har jo gått ti år! Det kjen­nes mer som fem, sier han og ris­ter på det hatte­be­kled­de ho­det. Det­te er førs­te gang Bjøro bru­ker Kongs­havn stu­dio som tid­li­ge­re har vært brukt av en rek­ke topp­navn i både norsk og in­ter­na­sjo­nal sam­men­heng. Det­te er også hjemme­ba­nen til mu­si­ker­pa­ret Bjørn Ole Rasch og Ann­bjørg Li­en.

– Fan­tas­tisk stu­dio, og jeg mer­ker at det er bra for stem­men å slip­pe å rei­se langt. Er du litt for­kjø­la blir du fort mye ver­re på en lang fly­rei­se, sier man­nen som tid­li­ge­re har spilt inn mu­sikk i Nashvil­le og and­re steder uten­bys.

EGENKOMPONERT

– Her spil­ler vi inn lå­ter fra 1957 og fram til 2017. Alle har be­tydd noe for Bjøro på ett el­ler an­net tids­punkt, og den ny­es­te har han skre­vet selv. Den he­ter «Lone­so- me kind» og er kan­skje den fi­nes­te, skry­ter Rasch som er pro­du­sent for pla­ta. Den kom­mer ut på Grap­pa til høs­ten.

Bjøro Hå­land rød­mer lett og ser ned. I ste­det for å snak­ke om sin egen sang, for­tel­ler han hel­ler mer om hvor­for han tok med Burl Ives’ «A litt­le bit­ty te­ar»:

– Jo, vi stod der og lem­pa par­kett fra laste­bi­le­ne på Man­hat­tan. Det gikk så fing­re­ne blød­de, for det var sur­ra jern rundt dis­se bun­te­ne. Og da stod dø­ra til den ene laste­bi­len åpen, og den­ne san­gen kom fra ra­dio­en. Det gjor­de den også nes­te dag, og snart kun­ne jeg teks­ten. Det var bare or­det «frown» jeg ikke for­stod. Men det hand­ler jo om det fje­set du prø­ver å ikke set­te opp når ei jen­te går fra deg, smi­ler Hå­land. Så går han inn i bok­sen og syn­ger med malm­full røst:

KOMPETENT OR­KES­TER

«A litt­le bit­ty te­ar let me down

Spoi­led my act as a clown I had it ma­de up not make a frown But a litt­le bit­ty te­ar let me down»

Ved mikse­pul­ten sky­ver tek­ni­ker Roald Rås­berg på knot­te­ne, mens pro­du­sent Bjørn Ole Rasch vei­ver med ar­me­ne og smi­ler. I det nes­te rom­met sit­ter Rolf Kristensen med gi­ta­ren og Per Elias Drab­løs med bas­sen. Og i hver sin boks fin­ner vi Per Hille­stad på trom­mer og Fro­de Man­gen på tan­gen­ter. Alle er lo­ka­le mu­si­ke­re, og alle har spilt mye med Bjøro tid­li­ge­re. G.T. Ug­land er også med på pla­ta, men var ikke med den­ne da­gen.

KLAS­SI­KER

For­uten Burl Ives er san­ge­ne på pla­ta blitt frem­ført og gjort kjent av folk som Tom Jones, Kris Kris­tof­fer­son og Ray Char­les.

– Jeg har vel egent­lig møtt el­ler spilt med alle sam­men, sier Hå­land før han går til­ba­ke inn i bok­sen for å syn­ge «Wichi­ta line­man». Den ble gjort kjent av Glen Camp­bell i 1968, og er kå­ret av Rol­ling Stone som den 192. bes­te san­gen som er skre­vet. Bjørn Ole Rasch er ikke helt enig der han sit­ter og luk­ker øy­ne­ne og di­ri­ge­rer.

– Åh! Det er den bes­te låta, suk­ker han.

På pul­ten ved si­den av ham lig­ger teks­te­ne til alle san­ge­ne, og vi smug­le­ser Bjø­ros egen­kom­po­ner­te «Loneso­me kind». Det er en varm kjær­lig­hets­sang, og til høs­ten får vi vite hvor­dan den lå­ter.

FOTO: KJARTAN BJELLAND

Bjøro Hå­land har man­ge his­to­ri­er å for­tel­le om san­ge­ne på den nye pla­ta.

FOTO: KJARTAN BJELLAND

Team­et: Bak f.v. Per Hille­stad (trom­mer), Per Elias Drab­løs (bass), Rolf Kristensen (gi­tar), Fro­de Man­gen (tan­gen­ter), Roald Rås­berg (tek­ni­ker). Foran t.v. Bjøro Hå­land (vo­kal) og Bjørn Ole Rasch (pro­du­sent).

FOTO: KJARTAN BJELLAND

Pro­du­sent Bjørn Ole Rasch stor­ko­ser seg når Bjø­ros malm­ful­le røst ly­der over høyt­ta­ler­ne. Tek­ni­ker Roald Rås­berg sty­rer ly­den.

FOTO: KJARTAN BJELLAND

Rolf Kristensen er læ­rer i mu­sikk på UIA, spil­ler med blant and­re Secret Gar­den og dess­uten også med Bjøro Hå­land.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.