Vi vil ska­pe by­ens nye som­mer­stue.

Faedrelandsvennen - - KULTUR - TEKST: lena.fidjestad@fvn.no LENA RUSTAN FIDJESTAD

Etter vin­ter­sten­gin­gen åp­ner Vil­la Ma­ri­na i ny drakt, med nytt navn og nye ei­ere.

– Len­ge har vi øns­ket å få til et eget sted, hvor vi vil ska­pe by­ens nye som­mer­stue. Vi har for­søkt å fin­ne ret­te mu­lig­het og lo­ka­sjon. Det fø­ler vi at vi har fun­net nå, sier mar­keds­sjef i Palme­sus og styre­le­der i Ma­ri­na-beach AS, Ke­til Stensrud.

Ak­sje­sel­ska­pet til Mat & Ute­liv, Co­mer AS, har tid­li­ge­re vært ene­ei­er av Vil­la Ma­ri­na. Nå har Palme­sus-sel­ska­pet Mon­keys AS, med Leif Fos­se­lie som styre­le­der, gått inn som med­ei­er. Sel­ska­pe­ne de­ler ak­sje­ne 50/50 i res­tau­ran­ten som får nav­net M Beach Club.

ÅPENT TIL SEP­TEM­BER

Lo­ka­let vil, i til­legg til å ha rol­le som of­fi­si­elt af­ter­par­ty­s­ted un­der Palme­sus, være i drift hele som­mer­en – fra 24. mai til sep­tem­ber. Om vin­te­ren vil res­tau­ran­ten være stengt, slik som i dag, med mu­lig­he­ter for pri­va­te sel­ska­per.

– Vi fø­ler vi har fun­net den fremst mu­li­ge part­ne­ren til et slikt pro­sjekt, med re­gio­nens størs­te res­tau­rant­ei­er. I til­legg sit­ter byg­get på mu­lig­he­ter for å ska­pe en «beach-klubb». Vi har gjort våre kal­ky­ler og fø­ler oss tryg­ge på in­ves­te­rin­gen, fort­set­ter Stensrud.

DRØM­MER OM NY BYSTRAND

Ei­er­ne har en drøm om å rea­li­se­re en ny bystrand i om­rå­det, men det er iføl­ge dem ikke pla­ner de kan kon­kre­ti­se­re uten å være i dia­log med kom­mu­nen og park­ve­se­net.

På sikt hå­per ak­sjo­næ­re­ne også på å ut­nyt­te Gra­va­ne som hel­het, med som­mer­pro­gram, live­kon­ser­ter og lig­nen­de.

– Øns­ket er å være med å vi­dere­ut­vik­le om­rå­det – ikke bare ska­pe en ny bar og res­tau­rant, men en de­sti­na­sjon som er kjent uten­for fyl­kes­gren­se­ne, som gir fø­lel­sen av å kom­me til en ri­vie­ra. Men først og fremst fo­ku­se­rer vi på å åpne en ny «beachklubb», så får and­re dis­ku­sjo­ner kom­me i rik­tig rekke­føl­ge, føl­ger mar­keds­sje­fen opp.

KLIENTELL MEL­LOM 20 OG 45

I dis­se da­ger pus­ses det opp i res­tau­rant­lo­ka­le­ne før åp­nin­gen. Mål­grup­pen blir klientell mel­lom 20 og 45 år. Stem­nin­gen vil bli i ret­nin­gen lo­unge. Med and­re ord blir det et litt an­net tem­po enn det er på Palme­sus-stran­da i de sene natte­ti­mer.

– Kli­ma­et er jo en ve­sent­lig for­skjell på Kris­tian­sand og en ri­vie­ra, hvor­dan ser dere på den ut­ford­rin­gen?

– Etter ni år som Palme­sus­ar­ran­gø­rer, hvor det har vært mer regn enn sol, fø­ler vi at vi vet hva vi går til. Når det først er fint vær, vet sør­len­din­ger å kose seg. Vi øns­ker å være det ste­det folk umid­del­bart går til idet sola tit­ter fram, sva­rer Stensrud.

– Må HØRE MER KON­KRET

Hvor rea­lis­tisk det er å gjen­nom­føre pla­ne­ne, øns­ker ikke drifts­sjef for Kris­tian­sand Park­ve­sen, Kurt Tan­ge Jen­sen, å kom­men­te­re før han vet mer.

– Om ei­er­ne har øns­ker for om­rå­det, må vi i til­fel­le kom­me i dia­log med dem og høre mer kon­kret hva de ten­ker før vi ut­ta­ler oss, sier Jen­sen.

– Vi har al­le­re­de lagt mer til ret­te i om­rå­det, med sand fra sand­s­kulp­tu­re­ne som var i om- rå­det i fjor som­mer. I til­legg har vi fjer­net de fles­te bryg­ge­ne fra inn­si­den av ma­ri­na­en for å åpne opp for et bed­re mil­jø, føl­ger han opp.

– På PLASS MED SAM­AR­BEID

Om hvor­for Mat&ute­liv øns­ker å dele ak­sje­ne med Palme­sus­sel­ska­pet, sier dag­lig leder Ro­ger San­de at de er flin­ke gut­ter som vet hva de hol­der på med.

– De har gode tan­ker og ide­er om å dri­ve en som­mer­lig ute­plass, så vi sy­nes det er på plass med et sam­ar­beid.

I for­hold til rolle­for­de­lin­gen for­tel­ler San­de at sel­ska­pe­ne sam­men har an­satt Re­bek­ka Aamodt som dag­lig leder for ste­det. Beg­ge ak­tø­re­ne skal være med i drif­ten og dis­ku­sjo­ne­ne om vi­de­re pla­ner.

SPLITTER VIL­LA OG MA­RI­NA

Co­mer AS har sam­let regn­skap for alle sine res­tau­ran­ter. Tal­le­ne for Vil­la Ma­ri­na iso­lert sett er der­for ikke til­gjen­ge­li­ge. San­de øns­ker ikke å dele dem med Fædre­lands­ven­nen.

To­talt had­de Co­mer AS et års­re­sul­tat før skatte­kost­nad på 2.823.471 kro­ner før skatt i 2015.

– Har sam­ar­bei­det noe med tid­li­ge­re drifts­re­sul­tat å gjø­re?

– Nei, egent­lig ikke. Det har noe med at vi splitter opp Vil­la og Ma­ri­na, hvor­av Vil­la-de­len flyt­tes opp i byen, sva­rer San­de.

Mer om flyt­tin­gen vil ikke San­de kom­men­te­re på nå­væ­ren­de tids­punkt.

– Tror dere ei­er­fu­sjo­nen vil føre til øko­no­misk guns­tig­het for de­res del?

– Vi hå­per ab­so­lutt på det.

FOTO: KJARTAN BJELLAND

Fra ven­st­re Mat&ute­liv-ei­er Ro­ger San­de, Palme­sus-mar­keds­sjef Ke­til Stensrud og Re­bek­ka Aamodt som er an­satt som dag­lig leder for M Beach Club. I bak­grun­nen er res­tau­ran­ten. Ak­sjo­næ­re­nes drøm er at stran­da på bil­det skal få nytt liv.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.