Vil ha 11.000 til Rav­ne­da­len i som­mer

Med Li­sa Ek­dahl og Åsne Sei­er­stad er pro­gram­met for som­mer­en i Rav­ne­da­len kom­plett. Ar­ran­gør Jan Ken­neth Tran­seth ven­ter minst 11.000 men­nes­ker til par­ken i år.

Faedrelandsvennen - - KULTUR - TEKST: TOR­GEIR EIKE­LAND tor­geir.eike­land@fvn.no

– Hvis det kom­mer 11.000 til Rav­ne­da­len i som­mer, har vi til smør på brødet og salt i så­ret, sier ar­ran­gør Jan Ken­neth Tran­seth.

Han dri­ver book­ing- og mu­sikk­sel­ska­pet Dir­ty Old Town som står for de fles­te ar­ran­ge­men­te­ne i Rav­ne­da­len. Han leg­ger lis­ta litt lavt sam­men­lig­net med fjor­året: Da kom 14.000 til kul­tur­ar­ran­ge­men­ter i den idyl­lis­ke par­ken.

Nå er årets pro­gram kom­plett, og Li­sa Ek­dahl er ett av de sis­te nav­ne­ne som blir kunn­gjort. Hun spil­ler på Cafe Ge­ne­ra­len 19. au­gust, og Tran­seth tror hun vil sel­ge ut alle de 400 bil­let­te­ne som leg­ges ut.

– Hvis ikke, skjøn­ner jeg in­gen­ting. Det­te er en av bare tre kon­ser­ter hun gjør i Nor­ge i som­mer, sier han.

Ek­dahls opp­tre­den er en av 18 en­kelt­kon­ser­ter på Cafe Ge­ne­ra­len. I til­legg kom­mer quiz, bin­go og som­mer­bi­blio­tek, og ikke minst de to mini­fes­ti­va­le­ne Cir­cus Rav­ne­da­len og Rav­ne­da­len Li­ve. De sist­nevn­te tar i bruk stor­sce­nen in­nerst i da­len.

ÅSNE SEI­ER­STAD

Som­mer­bi­blio­te­ket på Ge­ne­ra­len ar­ran­ge­res i sam­ar­beid med Kris­tian­sand bi­blio­tek. Nå of­fent­lig­gjør Tran­seth at det er Åsne Sei­er­stad som kom­mer til som­mer­bi­blio­te­ket 15. juli, og Tom Ege­land til 12. au­gust.

– De kom­mer nok til å snak­ke om for­fat­ter­ska­pe­ne sine, fram til og med de ny­es­te bø­ke­ne sine, sier han.

Cover­ban­det Tri­bute to The Band opp­trer dess­uten 12. au­gust. An­ført av Trond Bre­en spil­ler de som nav­net an­ty­der mu­sikk av The Band.

De to sis­te åre­ne har kon­ser­te­ne på Cafe Ge­ne­ra­len truk­ket 6000 men­nes­ker, og Tran­seth reg­ner med at det vil skje også i år.

LU­KRA­TIVT MED FESTIVAL

Sce­nen in­nerst i par­ken byr imid­ler­tid på langt stør­re mu­lig­he­ter. I fjor skjøt Dir­ty Old Town en gull­fugl (mu­li­gens en sva­ne) da de sat­te opp en­dags­fes­ti­va­len Rav­ne­da­len Li­ve for førs­te gang. Med Kim Lar­sen som topp­navn ras­te alle de 4000 bil­let­te­ne ut. I til­legg kom 2000 til ute­ki­no­en i for­bin­del­se med fes­ti­va­len. Kon­se­kven­sen var at Tran­seths sel­skap mer enn dob­let om­set­nin­gen fra 2,7 mil­lio­ner kro­ner i 2015 til 7 mil­lio­ner i 2016.

– Det er kan­skje der­for dere nå dob­ler an­tall fes­ti­va­ler med å set­te opp Cir­cus Rav­ne­da­len 10. juni i til­legg?

– Det hand­ler egent­lig ikke om pen­ger. Vi had­de vel­dig lyst å set­te opp Hig­ha­sa­ki­te i Rav­ne­da­len, og når vi nå fikk dem, be­stem­te vi oss for å byg­ge en mini­fes­ti­val rundt dem. Den­ne ble Cir­cus Rav­ne­da­len hvor vi fyl­ler par­ken med for­skjel­li­ge ak­ti­vi­te­ter og opp­tre­de­ner både på stor­sce­nen og Cafe Ge­ne­ra­len, sier Tran­seth.

SEL­GER GODT

Sal­get til sir­ku­set går me­get godt.

– Vi har al­le­re­de solgt 2000 bil­let­ter til Cir­cus Rav­ne­da­len, sier Tran­seth. Det er Hig­ha­sa­ki­te, Sond­re Ju­stad og fem and­re ar­tis­ter som ut­gjør pro­gram­met den­ne da­gen.

Rav­ne­da­len Li­ve 22. juli med CC Cow­boys, Ka­ri Brem­nes, Si- vert Høyem og Uriah He­ep trek­ker også folk. Her har 1100-1200 bil­let­ter gått ut hittil.

Bud­sjet­tet for de to fes­ti­va­le­ne er på 2,4 mil­lio­ner kro­ner for Rav­ne­da­len Li­ve og 2,6 mil­lio­ner for Cir­cus Rav­ne­da­len.

– Vi er på bud­sjett hvis det kom­mer 6000 til kon­ser­te­ne på Ge­ne­ra­len, og 2500 til hver av de to fes­ti­va­le­ne, sier Tran­seth.

FOTO: CHRIS­TI­AN TUN­GE

Jan Ken­neth Tran­seth tror det kom­mer mye folk til Rav­ne­da­len i som­mer. Her er han på Cafe Ge­ne­ra­len un­der kon­ser­ten med Odd Nord­s­to­ga i fjor.

FOTO: NTB SCANPIX

Åsne Sei­er­stad kom­mer til Som­mer­bi­blio­te­ket hvor hun blir in­ter­vju­et av Ran­di Ber­ge Wand­rup.

FOTO: NTB SCANPIX

Li­sa Ek­dahl for­ven­tes å sel­ge ut sin kon­sert i Rav­ne­da­len 19. au­gust.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.