Fug­le­sang og fest i Maz­da MX-5

Kan en li­ten, lav bil set­te deg i godt hu­mør? Ut­vil­somt! Når sola skin­ner og vei­ene inn­byr til le­ken kjø­ring sør­ger Maz­da MX-5 for fest på fire hjul.

Faedrelandsvennen - - MOTOR - TOR MJAALAND

Den er ver­dens mest solg­te se­rie­pro­du­ser­te roads­ter. No­en vo­lum­sel­ger blir den selv­sagt ald­ri i fort­satt for­holds­vis kal­de Nor­ge, i fjor ble det re­gist­rert to­talt 169 nye Maz­da MX-5. Men nå er det du­ket for å kun­ne for­len­ge «åpen sports­bil-se­son­gen». For bi­len har fått til­nav­net RF som står for «Re­tractab­le (ned­fell­bart) Fast­back», og har med and­re ord fått fast tak. Som med et en­kelt hånd­grep, trykk på en knapp, leg­ges ned og for­svin­ner i lø­pet av 10-15 se­kun­der. Og sola flom­mer inn og fugle­san­gen kan så vidt hø­res gjen­nom mo­tor­brum­min­gen.

Da min­ner den om en klas­sisk sports­bil. En sel­ger vå­get sam- men­lik­nin­gen med Por­che Tar­ga, og fort­satt har du den lek­ne, mor­som­me og stil­ful­le sports­bi­len som har ut­gjort rundt halv­par­ten av cabrio­let­sal­get i Nor­ge de sis­te åre­ne.

KREMJOBB

Ja, vi vå­ger på­stan­den om at de­sig­ner­ne har gjort en kremjobb når de har teg­net MX-5 med auto­ma­tisk hard­top. Du smi­ler fak­tisk før du set­ter deg inn, el­ler ret­te­re sagt kler på deg, sports­bi­len fra Maz­da. Og vel­ger du den førs­te for­som­mer­da­gen i mai, slik vi gjor­de, og fort­set­ter med gode valg som svin­ge­te as­falt­vei- er i Rande­sund og Hø­våg, da har du fak­tisk en bil­opp­le­vel­se som vi gjer­ne skul­le un­net fle­re gode bil­ven­ner.

Når MX-5 tref­fer godt i cabrio­let-mar­ke­det, har det selv­sagt også sam­men­heng med pri­sen på bi­len. Vi kjør­te ut­ga­ven med 160 hk tur­bo ben­sin­mo­tor til 412.800 kro­ner. Går du ned et hakk til 130-hes­te­ren, hav­ner du rundt 50.000 kro­ner la­ve­re. Og uten å ha prøvd den mins­te mo­tor­ut­ga­ven, er det en­kelt å an­be­fa­le to­li­te­ren med 160 hk. På den rundt 1000 kilo let­te bi­len sør­ger den for fra­spark og kjøre­opp­le­vel­se du nep­pe får i bi­len du til van-

lig rul­ler rundt i. Men med den lave vek­ten, blir vi ikke over­ras­ket om også 130-hes­te­ren gir ri­me­lig over­skudd av kref­ter.

GODLYD

I til­legg har Maz­da-kon­struk­tø­re­ne sør­get for en godlyd i mo­to­ren som kom­bi­nert med mu­sik­ken fra høyt­ta­ler­ne i hode­støt­te­ne løf­ter deg litt ut av hver­da­gen og inn i mai-ste­min­gen.

Og tro det el­ler ei, vi kjør­te selv­sagt med åpent tak, men på den svin­ge­te og sma­le Stan­ge­ne­s­vei­en mel­lom Bu­ene og Frik­stad flak­set en stor­fugl like over ho­det på oss med hef­tig vinge­sus som ak­kom- pag­ne­ment.

No­en fa­mi­lie­bil er ikke Maz­da MX-5. 127 li­ters ba­ga­sje­rom og plass til to er som det skal være i en sports­bil. Men du får med deg det mest nød­ven­di­ge på en helge­tur for to på det dans­ke bon­de­lan­det el­ler på svin­ge­te og vak­re vest­lands­vei­er.

Vi kjør­te ut­ga­ven med ma­nu­ell sekstrinns gir­kas­se. Men to­li­te­ren le­ve­res også med auto­mat­kas­se. Sik­kert bra, men er ikke halve mo­roa le­ken med gir­spa­ken?

Vi har tid­li­ge­re skre­vet pent om Maz­da MX-5 da den kom i ny ver­sjon i 2016. Det spe­si­el­le med den- ne bi­len er tak­løs­nin­gen. Vi kjør­te meste­par­ten av ti­den med åpen bil og side­vin­du­ene oppe. I has­tig­he­ter un­der 80–90-kilo­me­ter er det be­ha­ge­lig lite støy og vind­sus. Med ta­ket på plass, som vi prøv­de mot slut­ten av tu­ren, er støy­dem­pin­gen god, og du har en bil du kan kjø­re i all slags vær og tem­pe­ra­tur­for­hold. Sports­bil­sal­get tar nep­pe av på Sør­lan­det med Maz­da MX-5 RF. Men vi vil tro at no­en fle­re vil vur­de­re en le­ken ja­pansk sports­bil som bil num­mer to. El­ler tre....

FOTO: TOR MJAALAND

Kon­struk­tø­re­ne har gjort en god jobb når det gjel­der ut­ven­dig de­sign på Maz­da MX-5 RF.

127 li­ter ba­ga­sje­rom er ikke akku­rat på fa­mi­lie­stan­dard. Men du får med deg et par bag­ger til helge­tu­ren.

Pas­se ag­gres­siv bak­fra er Maz­da MX-5.

Mu­sik­ken får du gjen­nom høyt­ta­le­re i nakke­støt­te­ne.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.