Ekte Maz­da­kjær­lig­het i 50 år

Faedrelandsvennen - - MOTOR - TOR MJAALAND

Da Røinås Bil­for­ret­ning fyl­te 20 år, kom en stolt Kjell Eike­land fra Ven­ne­sla for å vise frem sin 20 år gam­le Maz­da 1500. Da 50 år ny­lig ble fei­ret, kom Eike­land igjen i sam­me bi­len.

Maz­da-even­ty­ret på Sør­lan­det star­tet da venn­dø­len Nils O. Røinås ble lan­dets al­ler førs­te Maz­da-sel­ger sam­men med tre and­re for­hand­le­re rundt om i lan­det. Venn­dø­ler kjøp­te Maz­da-er over en lav sko, også etter at for­ret­nin­gen flyt­tet til byen. Først til Dron­nin­gens gate, se­ne­re til Fiskåt­an­gen der for­ret­nin­gen lig­ger i dag. Og blant de al­ler førs­te var alt­så Kjell Eike­land, i dag 85 år og for skrø­pe­lig til selv å kjø­re.

– Men jeg har hel­dig­vis ei dat­ter som er «bil­gal», sier Eike­land og sen­der et varmt smil til dat­ter An­ne Eike­land Foss­heim. Som kjapt be­kref­ter at bil har hun stor sans for. Også for de and­re ve­te­ran­bi­le­ne til pap­pa Kjell, en 1956-mo­dell Ca­dil­lac og en Dod­ge som er om­bygd til cam­ping­bil. Og lo­ver ham ukent­li­ge bil­tu­rer frem­over.

FØ­LEL­SER

Sist helg fei­ret Røinås Bil­for­ret­ning 50 år med blant an­net å in­vi­te­re ei­ere av godt voks­ne Maz­da til Fiskåt­an­gen. Og kø­en av bi­ler som duk­ket opp var lang.

– Det vi­ser at Maz­da er en bil som hol­der seg utro­lig godt, sier salgs­sjef Tor Inge Hau­gen, som sy­nes det var spe­si­elt moro at ei­e­ren av den al­ler førs­te Maz­da sta­sjons­vogn i lands­de­len duk­ket opp også på 50 års fes­ten der det ble ser­vert bløt­kake, det ble gril­let, og de litt yng­re enn Eike­land prøv­de seg i hopp­slot­tet.

85-årin­gen blir let­te­re rørt når han snak­ker om den gang han stolt hen­tet hjem sin Maz­da 1500 sta­sjons­vogn. Og man­nen som i man­ge år drev tre­vare­fab­rikk på Ven­ne­sla har til de gra­der stelt godt med bi­len. 50 år gam­mel frem­står den som langt yng­re både utog inn­ven­dig. Rust fin­nes ikke.

SOM EN MERCEDES

Ja, Eike­land var så tid­lig ute med å si ja til Røinås, som han had­de job­bet sam­men med på Re­ber Heis­fab­rikk tid­li­ge­re, at han måt­te til Øst­lan­det for å hen­te bi­len. Da Eike­land ble in­ter­vju­et for 30 år si­den, sa han føl­gen­de:

– Det al­ler mest po­si­ti­ve er at du ty­de­lig kan se at ma­te­ria­le­ne som er brukt i bi­len er or­dent­li­ge grei­er. Sta­sjons­vog­na ser jo ut som en Mercedes! In­gen syn­lig sli­ta­sje. En blir jo glad i sli­ke bi­ler.

30 år se­ne­re må han ab­so­lutt åpne pan­se­ret og vise oss mo­to­ren. Godt ren­holdt og ved­li­ke­holdt.

– Jeg lik­te å stel­le med bi­len og pus­set sta­dig vekk på den, min­nes Kjell Eike­land som for­tel­ler at han gav 29.300 kro­ner for bi­len da den var ny.

Like iv­rig til å for­tel­le er han ikke når det gjel­der den da­gen bi­len gikk gjen­nom Eike­lands­van­net etter en tur på isen. Far og dat­ter blir eni­ge om at det er minst ti år si­den, og da er vel den litt ulov­li­ge tu­ren på isen for lengst for­el­det. Han fikk hop­pet ut da han mer­ket at isen brast, men bi­len for­svant.

– Han syn­tes nok det var litt flaut, for han dro rett til guds­tje­nes­ten i kir­ka og sa ikke noe om det hele før no­en opp­da­get hjul­spo­re­ne på isen, for­tel­ler hun.

– Bi­len ble tatt opp, vas­ket og tør­ket, og har gått som ei klok­ke si­den, sier han.

Fle­re nye Maz­da har det blitt på Eike­land etter­hvert, men den størs­te kjøre­gle­den har han opp­levd i 1967-mo­del­len.

FOTO: TOR MJAALAND

Kjell Eik­land (85 år) og hans Maz­da 1500 sta­sjons­vogn (50 år) er gam­le ven­ner. Nå er det en bil­gal dat­ter An­ne Eike­land Foss­heim som står for kjø­rin­gen.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.