Vol­vo he­vet seg kraf­tig i april

Faedrelandsvennen - - MOTOR - TOR MJAALAND

Bil­sal­get i Nor­ge gikk ned med nes­ten 20 pro­sent i april, men bare rundt to pro­sent i Kris­tian­sand.

Påske i april har selv­sagt be­tyd­ning for kjøp og re­gist­re­ring av nye bi­ler. Ny­bil­sal­get i Kris­tian­sand dis­trikt i april had­de en ned­gang på ca to pro­sent. De to sto­re, Vol­ks­wa­gen og Toyo­ta, har en dår­li­ge­re april må­ned enn i fjor, men fle­re and­re mer­ker kan vise til so­lid oppgang. Størst frem­gang har Vol­vo som nå åpen­bart har fått fart på le­ve­rin­gen av de man­ge nye mo­del­le­ne, ikke minst nye V90. Men også Au­di, BMW, Nis­san, Ford, Sko­da og Mercedes har en klar øk­ning fra april i fjor.

NY BESTSELGER

Vol­vo er nest mest solg­te bil­mo­dell i Kris­tian­sand i april med 45 nye bi­ler, bare slått av Vol­ks­wa­gen med 68 nye bi­ler. En «sølv­plass» er det svært len­ge si­den den Ki­na-eide svens­ke bil­pro­du­sen­ten har vært på. Sta­sjons­vog­nen V90 er blant de mest solg­te mo­del­le­ne på Sør­lan­det i april med 20 ek­semp­la­rer.

Like bak Vol­vo lig­ger Sko­da med 42 nye bi­ler. Her har Sko­da- for­hand­ler G-bil fått en ny bestselger i den sto­re suv-en Ko­diaq. Le­ve­rin­gen star­tet i april, og det ble re­gist­rert like man­ge nye Ko­diaq som for best­sel­ge­ren Octa­via, 13 av dem beg­ge. Også Au­di har he­vet seg kraf­tig fra i fjor, ikke langt unna en dob­ling av april­sal­get fra 21 til 37 nye bi­ler.

VOL­KS­WA­GEN TOPPER

Etter fire må­ne­der av året er det Vol­ks­wa­gen som tro­ner ale­ne på top­pen klart foran Toyo­ta. BMW har solgt svært godt gjen­nom hele 2017 og er nå på tredje­plass foran Sko­da og Vol­vo. El­bi­len i3 gir god dra­hjelp for BMW på re­gist­re­rings­sta­ti­stik­ken, den er tred­je mest solg­te bil­mo­dell i Kris­tian­sand i år, slått av Vol­ks­wa­gen Golf og en an­nen el­bil, nem­lig Nis­san Le­af. Ser vi på tal­le­ne for hele lan­det, er BMW i3 mest solg­te el­bil etter årets fire førs­te må­ne­der foran e-golf og Nis­san Le­af.

Sal­get av el­bi­ler hol­der seg for­holds­vis sta­bilt og ut­gjør ca 20 pro­sent av det to­ta­le ny­bil­sal­get så langt i 2017. I april ble det re­gist­rert 66 el­bi­ler og 64 lad­ba­re hy­bri­der i Kris­tian­sand. Etter fire må­ne­der ut­gjør sal­get av lad­ba­re hy­bri­der ca 15 pro­sent av to­tal­sal­get.

FOTO: TOR MJAALAND

Vol­vo er på tredje­plass på april­sta­ti­stik­ken i Kris­tian­sand, ikke minst tak­ket være man­ge le­ve­rin­ger av nye V90.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.