Blir den­ne Te­slas folke­bil?

Faedrelandsvennen - - MOTOR -

●● Det nær­mer seg lan­se­ring av den mins­te Te­s­la­en, Mo­del 3. In­ter­es­sen har vært enorm, og bare i lø­pet av ett døgn ble nes­ten 120.000 Te­s­la Mo­del 3 for­hånds­solgt da den ble vist for førs­te gang. Etter to døgn var 250.000 bi­ler be­stilt. Det skjed­de for over ett år si­den, skri­ver nett­ste­det broom.no. Bi­len er på stør­rel­se med BMW 3-se­rie og har en opp­gitt rekke­vid­de på 350 km med den mins­te bat­teri­pak­ken. Te­s­la har så langt ikke gått ut med pri­ser i Nor­ge, men det gjet­tes på rundt 300.000 kro­ner. Med 0-100 km/t på rundt seks se­kun­der blir også Te­s­la Mo­del 3 en kjap­ping i tra­fik­ken. De førs­te bi­le­ne blir an­ta­ge­lig le­vert i USA til som­mer­en. Til Nor­ge kom­mer bi­len ven­te­lig i førs­te kvar­tal 2018, skri­ver broom.no.

FOTO: TE­S­LA

Te­s­la Mo­del 3 blir på stør­rel­se med BMW 3-se­ri­en.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.