DET STO På TRYKK

Faedrelandsvennen - - NÆRT -

10 år si­den 11. MAI 2007

●● Olje-boom­en er de­fi­ni­tivt ikke over for National Oil­well Var­co. Be­drif­ten har 20 mil­li­ar­der kro­ner i ordre­re­ser­ve frem til 2009/2010. – Ordre­re­ser­ven har økt i åtte kvar­ta­ler på rad. Selv om mye le­ve­res og fak­tu­re­res, har be­hold­nin­gen pas­sert 20 mil­li­ar­der kro­ner, sier Ei­rik Bergs­vik. Han er ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør for det nors­ke dat­ter­sel­ska­pet av det H Hous­ton-ba­ser­te olje­ut­styrs- og ser­vice ce­kon­ser­net NOV. – Veks­ten bare fort­set­ter ter. I førs­te kvar­tal 2007 ble ordre­inn­gan­gen stør­re enn ven­tet. I de tre må­ne­de­ne ale­ne fikk vi kon­trak­ter på bore­pak­ker til to hal halvt ned­sen­ke­de rig­ger, ett bore­skip og to sto­re o opp­jekk­ba­re rig­ger, opp­ly­ser Bergs­vik.

25 år si­den 11. MAI 1992

●● Strei­ken­de bussjå­fø­rer lam­met i mor­gen­ti­me­ne i dag all buss­tra­fikk i Kris­tian­sands-dis­trik­tet. Bort­imot 12.000 pas­sa­sje­rer og 3000 skole­le­ver ble ram­met av blo­ka­den av A/S Bus­sen i dag. Streike­le­der for de YS­or­ga­ni­ser­te sjå­fø­re­ne, Ivar An­der­sen, sier at de be­slut­tet å stop­pe all buss­kjø­ring etter at le­del­sen i A/S Bus­sen had­de pre­sen­tert en helt ny kjøre­plan. Ved hjelp av om­leg­gin­ger og bruk av Lo-or­ga­ni­ser­te sjå­fø­rer og inn­lei­de sjå­fø­rer, ak­tet le­del­sen å sør­ge for at det ble kjørt ru­ter som nor­malt blir kjørt av de streik ken­de sjå­fø­re­ne. – Det kan vi ikke god­ta, o og kom­mer til å stan­se all buss­kjø­ring så le len­ge strei­ken va­rer, sier An­der­sen.

50 år si­den 11. MAI 1967

●● Ka­re­te­ne mang­let, de skum­men­de hes­ter foran stasvog­ner. Men prak­tisk sett kun­ne de lakk­skin­nen­de mo­tor­kjøre­tøy­ene som sving­te opp foran søyle­gan­gen på Gim­le-tu­net, gjø­re god nok nyt­te. El­lers var det «pre­sis som i gam­le dage». Gal­lo­nert tje­ners­kapp mot­tok de høye gjes­ter og i gull­sa­len sto frø­ke­nen til Gim­le, Tit­ti Aren­feldt Om­dal og hils­te vel­kom­men. Det glit­ret i da­me­nes prakt­ful­le toa­let­ter, og or­denspry­de­de, ga­lan­te hvit­hans­ke­de her­rer i kjo­le og hvitt kun­ne også kon­kur­re­re om opp­p­merk­som­he­ten. Alt for fjern­sy­nets skyld. yld. Sa­le­ne lå ba­det i pro­sjek­tø­rens skar­pe lys.

Om no­en må­ne­der skal hver og en over er det gans­ke land få del­ta i fes­ten.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.