Dår­ligs­te til­skuer­snitt på 14 år

Etter tre se­rie­run­der er Starts til­skuer­snitt det la­ves­te si­den 2003.

Faedrelandsvennen - - SPORT - TEKST: PÅL WOLLEBÆK JØR­GEN­SEN paal.joer­gen­sen@fvn.no -

Men Start tror på at opp­rykk­s­kamp, 16. mai-fest og to lo­kal­opp­gjør i vår red­der dem fra en øko­no­misk smell.

– Vi har ikke hatt så man­ge til­skue­re som vi øns­ket, spe­si­elt på de to sis­te kam­pe­ne. Men vi er sam­ti­dig gans­ke sik­re på at gjen­nom­snit­tet vil bed­re seg ut­over se­son­gen, sier Start-di­rek­tør Even Øgrey Brands­dal til Fædre­lands­ven­nen.

Før se­son­gen var hå­pet at klub­ben skul­le snu­se på pub­li­kums­tal­le­ne fra den mi­se­rab­le se­son­gen i fjor, da 4466 til­skue­re i gjen­nom­snitt så Start ryk­ke ned fra elite­se­ri­en. Start har bud­sjet­tert med 4000 til­skue­re i gjen­nom­snitt i 2017, men etter tre se­rie­run­der i år er til­skuer­tal­le­ne dys­ter les­ning for klub­ben. Da Åsa­ne kom på be­søk i tred­je se­rie­run­de sat­te Start ti­de­nes bunn­re­kord på Spare­ban­ken Sør Are­na, med 2914 til­skue­re. Kam­pe­ne mot Fred­rik­stad og Ull/ki­sa har hel­ler ikke vært pub­li­kums­mag­ne­ter.

Starts gjen­nom­snitt­li­ge til­skuer­tall er 3278, det la­ves­te på 14 år.

– Vi må er­kjen­ne at folk er litt av­ven­ten­de etter de se­son­ge­ne vi har hatt. Jeg tror vi må ha re­sul­ta­ter over tid for at det kom­mer til­ba­ke. Vi får ikke snudd det­te med én god kamp. Nå er det nok de mest lo­ja­le som går på kamp, men vi skal job­be knall­hardt for å lok­ke til­ba­ke dem som fort­satt er en­ga­sjert i Start. Det vet vi er man­ge, sier Brands­dal.

tre «Pub­li­kums­kam­per»

Hel­dig­vis for Start er det mye som ty­der på at tal­let vil bli ad­skil­lig høy­ere ut­over se­son­gen. Tre av de fire hjemme­kam­pe­ne før som­mer­fe­rien blir tro­lig de mest pub­li­kums­rike. Først Sand­nes Ulf 16. mai, så lo­kal­opp­gjø­re­ne mot Jerv (27. mai) og Aren­dal (27. juni). Tid­li­ge­re har Start jus­tert bud­sjett og kves­set spare­kni­ven når det har sett mørkt ut på pub­li­kums­si­den. Fore­lø­pig sit­ter Brands­dal og co. stil­le i bå­ten.

– Vi er gans­ke sik­re på at tal­let kom­mer til å sti­ge. Vi tar ikke no­en even­tu­el­le grep før vi har gjen­nom­ført dis­se kam­pe­ne. Er vi også med i opp­rykk­s­kamp og fort­set­ter å le­ve­re godt på hjemme­kam­pe­ne og sco­rer mye mål, så tror vi det blir bra til slutt, sier Brands­dal.

Tal­let Start har nå er fore­lø­pig nes­ten 2000 fær­re enn da la­get var nede sist - i 2012 var tal­let 5760 i gjen­nom­snitt. Tren­den i Kris­tian­sand har vært syn­ken­de si­den topp­året med ny sta­dion i 2007.Pub­li­kums­ned­gan­gen har vært en trend i Nor­ge i fle­re år.

Fred­rik­stad trek­ker mer

– Det har nok noe med bre­de­rer til­bud til folk. Den di­gi­ta­le ut­vik­lin­gen har gått fort. Sam­ti­dig må vi er­kjen­ne at våre re­sul­ta­ter spil­ler mye inn her, sier Brands­dal.

Start reg­ner at 500 til­skue­re i mi­nus per kamp gir cir­ka én mil­lion kro­ner mind­re i inn­tek­ter over en hel se­song. Kom­mer det 3000 i ste­det for 4000 går Start alt­så på en smell på to mil­lio­ner kro­ner.

– Pub­li­kums­tal­let ut­gjør mel­lom 20 og 25 pro­sent av våre inn­tek­ter, så det er en vel­dig vik­tig bit av to­tal­øko­no­mi­en i Start, sier Brands­dal.

Fred­rik­stad er pub­li­kums­la­get i 1. di­vi­sjon. Til tross for en elen­dig start på se­son­gen har det vært fle­re på kamp i Fred­rik­stad enn i Kris­tian­sand. Øst­fo­lin­ge­ne har snitt på om­lag 3800 til­skue­re etter de tre førs­te kam­pe­ne.

FOTO: NTB SCANPIX

Slik så det ut da Start møt­te Åsa­ne i 2. se­rie­run­de. I et ufy­se­lig vær kom det re­kordfå på Spare­ban­ken Sør Are­na.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.