Slut­ter som dag­lig leder

Faedrelandsvennen - - SPORT - TEKST: HÅ­VARD KARL­SEN ha­vard.karl­sen@fvn.no

Paul Richard­sen har hatt an­sva­ret for Sør­lan­dets størs­te fot­ball­tur­ne­ring de sis­te ti åre­ne. Etter som­mer­ens Sør Cup er det over.

– Cup er cup, og det er en tid for alt. Jeg tror det kan være bra for meg, og bra for cu­pen, å få inn nye im­pul­ser, sier Richard­sen til Fædre­lands­ven­nen.

Den tid­li­ge­re Start-spil­le­ren og Fløy-tre­ne­ren meld­te over­gang fra Toll­ve­se­net, og ble dag­lig leder for det som het Pluss­bank­cup (byt­tet navn til Sør Cup i 2014, red.anm.) i 2008.

Førs­te året var det 365 på­meld­te lag. I år blir det over 550.

– Det har vært ti flot­te år, og jeg har fått utro­lig man­ge gode fot­ball­ven­ner i Fløy, Vind­bjart, Donn og hele lan­det, sier Richard­sen.

Årets Sør Cup går av sta­be­len fra 24. til 28. juni.

– Vi har ti­års­ju­bi­le­um i år, og jeg har lyst å lage den bes­te cu­pen no­en gang, sier Richard­sen, som ro­ser alle som har bi­dratt til cup­fes­ten gjen­nom åre­ne.

– Jeg har lyst til å tak­ke alle de fri­vil­li­ge som stil­ler opp. Det job­bes cir­ka 15.000 ti­mers dug­nad i de da­ge­ne tur­ne­rin­gen ar- ran­ge­res, i til­legg til all job­ben som leg­ges ned i klub­be­ne i lø­pet av året, sier han.

mar­keds­ko­or­di­na­tor

Et an­net vik­tig ele­ment er det hu­ma­ni­tæ­re bi­dra­get fra tur­ne­rin­gen. Sør Cup sam­ar­bei­der med Mi­sjons­al­li­an­sen om pro­sjek­tet “Fot­ball Krys­ser Gren­ser” i Ecua­dor.

– Vi har over­ført over 3,5 mil­lio­ner kro­ner til pro­sjek­tet i lø­pet av de ni åre­ne tur­ne­rin­gen er blitt ar­ran­gert. For man­ge av dem som job­ber dug­nad, er det kan­skje det vik­tigs­te med cu­pen. Det er ikke alle som har vært så hel­di­ge som oss, sier Richard­sen, som fort­satt vil bi­dra i en over­gangs­fase for cu­pen fram til ny dag­lig leder er an­satt.

– Hva skal du gjø­re nå?

– Jeg blir i Spare­ban­ken Sør (Sør Cup har kon­tor­lo­ka­le­ne sine der, red.anm.), og har fått meg jobb der, sier Richard­sen.

Den nye stil­lin­gen hans blir mar­keds­ko­or­di­na­tor.

– Jeg skal job­be med sam­ar­beids­av­ta­ler og ar­ran­ge­men­ter. Ban­ken har blitt gans­ke stor, og har fi­lia­ler fra Bry­ne til Gr­en­land. Jeg skal job­be på tvers av av­de­lin­ge­ne, sier Richard­sen.

– Hva vil du si til den nes­te dag­li­ge le­de­ren?

– Han får en spen­nen­de jobb, og en jobb han for­hå­pent­lig­vis kom­mer til å trives i, sier Richard­sen.

di­plo­ma­tis­ke ev­ner

Gus­tav Ste­im­ler ble an­satt som mar­keds­an­svar­lig for Sør Cup etter at To­re Løv­land slut­tet i 2011. Han kom­mer til å sav­ne den dag­li­ge kon­tak­ten med Richard­sen.

– Det har vært fan­tas­tisk. Det­te er en litt spe­si­ell jobb, si­den vi er bare to. Jeg var litt spent på hvor­dan det vil­le være å ha bare én kol­le­ga, men det har gått helt strå­len­de. Vi pas­ser vel­dig godt sam­men, sier Ste­im­ler.

– Hvil­ken egen­skap set­ter du mest pris på hos Paul?

– Han er en vel­dig vit­tig mann, men den egen­ska­pen jeg kan­skje sy­nes har vært den bes­te, er hans di­plo­ma­tis­ke ev­ner. Det er ikke all­tid at alle er like gode ven­ner, men Paul har vært en jeg kan le­ne meg på, og spør­re om råd, sier Ste­im­ler, som også er litt spent på hva som skjer frem­over.

– Stil­lin­gen vil vel bli lyst ut om ikke så man­ge da­ger, så blir det sty­ret som tar det vi­de­re ar­bei­det, sier han.

FOTO: NICOLAI GAUSTAD OL­SEN

Sør Cup er Sør­lan­dets størs­te fot­ball­tur­ne­ring. I år er det meldt på over 550 lag.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.