Ungt su­per­ta­lent i dis­kos

Su­per­ta­len­tet Fa­bi­an Wein­berg (15) fra KIF sat­te i hel­gen ny al­ders­re­kord i dis­kos med 57,20 me­ter.

Faedrelandsvennen - - SPORT - HÅ­VARD KARL­SEN

KRIS­TIAN­SAND

– Må­let mitt er å bli med i stør­re stev­ner, som EM, VM og OL. Jeg vil kon­kur­re­re mot de bes­te i ver­den, og er på god vei al­le­re­de, sier Fa­bi­en Wein­berg om sine egne am­bi­sjo­ner.

– 57,20 me­ter er opp­sikts­vek­ken­de. Det er ikke så man­ge som skjøn­ner hvor stort det er, sier Olav Mag­ne Tvei­tå.

Den Ev­je-bo­sat­te sprint­tre­ne­ren er full av lov­ord om Fa­bi­an Wein­berg.

Ung­gut­ten, som først i fjor be­gyn­te å sat­se se­riøst på dis­kos, har tatt enor­me steg si­den. Søn­dag kas­tet han 57,20 me­ter i et stev­ne i Glop­pen i Sogn og Fjor­da­ne.

Der­med slo han en 21 år gam­mel re­kord. Ru­ne Jo­han­sen fra Sør­fjell kas­tet 57,00 me­ter som 16-åring i 1996.

– Det er helt fe­no­me­nalt. Vi har hatt man­ge gode dis­kos­kas­te­re i Nor­ge, og Fa­bi­an har kas­tet len­ger enn alle sam­men på amme alder, sier Tvei­tå.

Han er bro­ren til Ei­nar Kris­ti­an Tvei­tå, som var i Vm-fi­na­len i dis­kos i 2001.

– Ei­nar kas­tet til­sva­ren­de som Fa­bi­an i sam­me alder, men da med en dis­kos som vei­de én kilo, ikke 1,5 kilo. Det ut­gjør ti me­ter for­skjell, sier Tvei­tå, som ikke er i tvil om ta­len­tet til Kif-ut­øve­ren.

– Han er en av de mest spen­nen­de i norsk fri­idrett, og han kom­mer vi til å få mye gle­de av, tror jeg.

– DET­TE blir lagt mer­ke TIL

Tho­mas Ros­vold har an­sva­rer for re­krut­te­rings­lands­la­get i kaste­øvel­ser i fri­idretts­for­bun­det. Han bes be­skri­ve­re også We Wein­bergs­be gs kast ast som im­po­ne­ren­de.

– Det er egent­lig utro­lig bra. Det er skum­melt å haus­se opp så unge ut­øve­re, men det­te blir lagt mer­ke til, sier han.

I fjor kas­tet Wein­berg dis­ko­sen 54,67 me­ter.

– Da vei­de dis­ko­sen én kilo. Nå kas­tet han nes­ten tre me­ter leng­re med et red­skap som er 50 pro­sent tyng­re, sier Ros­vold.

Han sli­ter med å fin­ne no­en and­re fri­idretts­ta­len­ter på sam­me alder som er på et høy­ere nivå.

– Den enes­te må være Pål Hau­gen Lille­fos­se i stav. Han er kan­skje på et til­sva­ren­de nivå, sier Ros­vold.

Wein­berg er på re­krutt­lands­la­get, og er jevn­lig på sam­lin­ger i Oslo. Det sto­re må­let for ung­gut­ten den­ne se­son­gen er Euro­pean Youth Olym­pic Fes­ti- val i un­gars­ke Györ i juli. Nes­te se­song er det U18-EM.

– Det blir no­en mor­som­me år om han fort­set­ter fram­gan­gen, sier Ros­vold.

Det vik­tigs­te for Wein­berg nå blir å bru­ke god tid til å lage et godt tek­nisk fun­da­ment.

– Fy­sik­ken hans er jeg ikke be­kym­ret for. Han har en fin ram­me, og de na­tur­li­ge eks­tre­me kva­li­te­te­ne som man må ha. Han må tre­ne for å over­fø­re kraf­ten inn i red­ska­pet, sier Ros­vold.

ver­dens­top­pen

Når Wein­berg blir 18, øker vek­ten på dis­ko­sen han skal kas­te til 1,75 kilo. Fra han er 20 år, er det to kilo som gjel­der.

– Det størs­te spran­get er fra én til 1,5 kilo. Jeg vil ikke spe­ku­le­re så mye, men at han kom­mer til å pres­te­re godt de kom­men­de åre­ne, er jeg helt sik­ker på. Det går an å bli god i dis­kos selv om man kom­mer fra Sør­lan­det, sier Ros­vold.

Wein­berg selv har sto­re am­bi am­bi­sjo­ner og har ret­tet blik­ket mot ver­dens­top­pen. 15-årin­gen, som er 185 centi­me­ter høy og vei­er 95 kilo, har i hvert fall fy­sik- ken i or­den.

– Jeg har også godt «vinges­pe spenn» foro e en d dis­kos­kas­ter,s os as­te , s siere Wein­berg, som tid­li­ge­re sat­set på spyd.

– Men jeg fikk så vondt, og mer­ket at jeg kas­tet med dår­lig tek­nikk. Der­for byt­tet jeg til dis­kos. Da kom jeg på lands­la­get, og alt ble mye bed­re, sier han.

STOR FRIIDRETTSFAMILIE

Fa­bi­an er en del av en stor friidrettsfamilie. Mam­ma er tid­li­ge­re kule­stø­ter, mens fa­ren kon­kur­rer­te i mange­kamp.

Det gjør også lille­bro

ren Myron. Sto­re- søs­ter Stel­la kas­ter spyd.

Fa­mi­li­en er opp­rin­ne­lig fra Tysk­land,ys a d, mene flyttetyt­tet t til Sø Sør­la­na det og Man­dal for ti år si­den. For to år si­den kom de til Kris­tian­sand.

– Mye på grunn av vi­dere­gå­en­de, men det er også mye bed­re tre­nings­mu­lig­he­ter her, sier Wein­berg.

Han skal i ak­sjon igjen i tys­ke Hal­le om to uker.

– Det er et stort stev­ne, der folk fra hele ver­den kom­mer, sier Wein­berg.

fakta

Fa­bi­an Wein­berg født:

Klubb: Øvel­se: bo­sted: Ak­tu­ell:

● 25. mai 2001

● KIF Fri­idrett

● Dis­kos

● Grim, Kris­tian­sand

● Kas­tet søn­dag 57,20 me­ter, og sat­te ny al­ders­re­kord i Nor­ge for 16-årin­ger

TEKST: ha­vard.karl­sen@fvn.no FOTO: PRI­VAT

Fa­bi­an Wein­berg er et kjempe­ta­lent i dis­kos. Søn­dag kas­tet han hele 57,20 me­ter, og sat­te ny al­ders­re­kord for 16-årin­ger i Nor­ge. Han har et mål om å re­pre­sen­te­re Nor­ge i sto­re mes­ter­skap.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.