Syk, sy­ke­re, sy­kest.

Faedrelandsvennen - - TORSDAG - ANET­TE OS

Man rek­ker knapt å ten­ke tan­ken, før det slår ut igjen hos søte små: Hos­te, fe­ber, dia­ré el­ler spy­syke. Så kom­mer det sto­re spørs­må­let: Hvem må være hjem­me fra jobb og pas­se på den syke pjok­ken? Hvem har det vik­tigs­te mø­tet man bare ikke kan gå glipp av, el­ler av­ta­len som ikke kan av­ly­ses? Den som en­der opp som syke­plei­er for bar­net, blir gjer­ne en svamp for vi­rus og bak­te­ri­er, og kan ende opp syk selv. Men da er sym­pa­ti­en al­le­re­de brukt opp, og be­skje­den er klar: «Det er ikke ka­pa­si­tet til fle­re syke i hu­set. Klar deg selv og lyk­ke til». I dag var vi sik­re. Nå er bar­net friskt igjen. Hur­ra! Tre ti­mer se­ne­re ring­te te­le­fo­nen fra barne­ha­gen med kon­tra­be­skjed. God bed­ring!

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.