Pris til Fædre­lands­ven­nen

Faedrelandsvennen - - NYHETER - CHRISTINA ØSTTVEIT

Ons­dag kveld hed­ret medie­ne seg selv da Me­die­be­drif­te­nes Lands­for­eing (MBL) del­te ut pri­ser for årets pre­sta­sjo­ner in­nen avis, nett og ma­ga­sin. Fædre­lands­ven­nen stakk av med sei­e­ren i ka­te­go­ri­en «Årets in­spi­ra­sjons­sak»

Pris­ut­de­lin­gen fore­gikk un­der Nor­dis­ke medie­da­ger i Bergen. Fædre­lands­ven­nen mot­tok he­der og ære for re­por­ta­sjen «Natt un­der åpen him­mel». Det var jour­na­list Hei­di Ditlef­sen og fo­to­graf Sond­re Ste­en Hol­vik som sto bak sa­ken.

De stakk av med sei­e­ren i ka- te­go­ri­en «Årets in­spi­ra­sjons­sak».

«En en­kel idé som er grun­dig gjen­nom­ført. Gode bil­der gjør det­te til en me­get in­spi­re­ren­de sak. Alle i jury­en vil­le sove ute etter å ha lest sa­ken. Bra­vo!», skri­ver jury­en i sin be­grun­nel­se.

Fædre­lands­ven­nen var også no­mi­nert i ka­te­go­ri­en «Årets avis­for­si­de». Pri­sen gikk til Ber­gens Ti­den­de.

I til­legg var inn­syns­tje­nes­ten inn­syn.no, som er eid av Fædre­lands­ven­nen, no­mi­nert i ka­te­go­ri­en «Årets ni­sje­nett­sted». Det var NRK Su­per som vant pri­sen i den­ne ka­te­go­ri­en.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.